Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 41.972.000. 

Zwyczajne walne zgromadzenie GPW ustaliło dzień dywidendy na 12 lipca 2013 r. oraz dzień wypłaty dywidendy na 26 lipca 2013 r. 

W 2012 r. skonsolidowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej GPW wyniósł 105,77 mln zł wobec 133,74 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2012 r. wyniósł 65,56 mln zł wobec 121,15 mln zł zysku rok wcześniej. 

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. GPW rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.