Zarząd KGHM Polska Miedź (KGHM) zarekomenduje zwyczajnemu walnemu wypłatę dywidendy z zysku za rok obrotowy 2012 w wysokości 1,6 mld zł czyli 8,0 zł za akcję, podała spółka w komunikacie. Wniosek zarządu uzyskał pozytywną ocenę rady nadzorczej.

"Rekomendowany przez zarząd poziom dywidendy pozwoli na realizację zakładanego programu inwestycyjnego przy finansowaniu kapitałem obcym na bezpiecznym poziomie, bez narażania spółki na nadmierne ryzyko płynności finansowej, przy uwzględnieniu: skutków wprowadzonego w ubiegłym roku podatku od wydobycia niektórych kopalin, stanowiącego stałe i znaczące obciążenie dla wyników spółki, dużej wrażliwości wyników spółki na zmienną sytuację na rynkach surowcowym i finansowym, długoterminowego charakteru realizowanego programu inwestycyjnego, który jest typowy dla branży górniczej" - czytamy w komunikacie.

Prezes KHHM Herbert Wirth / Media

Proponowana wysokość dywidendy, w opinii zarządu, stanowi kompromis pomiędzy bieżącym interesem akcjonariuszy i potrzebą zabezpieczenia realizacji programu rozwoju spółki w długim horyzoncie czasu, podano także.

Zarząd KGHM zaproponuje ZWZ, aby ustalić dzień dywidendy na 12 lipca 2013 r., termin wypłaty I raty dywidendy w kwocie 4 zł/akcję na 14 sierpnia 2013 r., a termin wypłaty II raty dywidendy w kwocie 4 zł/akcję na 14 listopada 2013 r.

Prezes KGHM Herbert Wirth mówił w marcu, że konglomerat wypłaci dywidendę za rok 2012, ale jej wysokość będzie wypadkową aspiracji rozwojowych i możliwości finansowania.

Jesienią ub. roku minister skarbu Mikołaj Budzanowski mówił, że dywidenda KGHM za 2012 rok powinna przekroczyć 30% rocznego zysku, ponieważ spółka nie musi realizować wszystkich swoich planów inwestycyjnych jednocześnie.

W 2012 r. spółka wypłaciła w sierpniu pierwszą ratę dywidendy w wysokości 17 zł na akcję, a drugą ratę, w wysokości 11,34 zł na akcję - 16 listopada.

Skarb Państwa posiada nadal 31,79% akcji KGHM.

Pod względem zasobów miedzi KGHM znajduje się na czwartym miejscu na świecie. Łączna produkcja miedzi Grupy KGHM wyniosła 676,3 tys. ton w 2012 roku, co oznacza wzrost o 18% w stosunku do poprzedniego roku.