"Zarząd Alior Banku S.A. informuje, że po uzyskaniu, w dniu 18 marca 2013 r. pozytywnej opinii rady nadzorczej, wniosek zarządu w zakresie zarekomendowania walnemu zgromadzeniu podjęcia uchwały dotyczącej przeznaczenia zysku z działalności w roku obrotowym 2012 na pokrycie straty z lat ubiegłych oraz na zasilenie kapitału zapasowego banku zostanie przedstawiony zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu do zaakceptowania" - podano w komunikacie. 

Bank podał, że rekomendacja ta uwzględnia stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w sprawie polityki dywidendowej instytucji finansowych wyrażone w piśmie z 28 listopada 2012 r. 

Alior Bank odnotował 174,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2012 r. wobec 152,18 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. 

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2012 r. wyniósł 172,39 mln zł wobec 152,19 mln zł zysku rok wcześniej. 

Koncepcja Alior Banku powstała w 2007 roku, a jej autorami byli obecni członkowie kadry menedżerskiej. Po pozyskaniu inwestora, który wyłożył 1,5 mld zł na założenie banku i uzyskaniu odpowiednich zgód nadzoru, Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku z 40 oddziałami i 1 tys. pracowników. Po 22 miesiącach działalności, we wrześniu 2010 roku bank osiągnął próg rentowności operacyjnej. Alior Bank zadebiutował na GPW w grudniu 2012 r.