Strata operacyjna grupy za III kw. wyniosła 239,7 mln zł podczas, gdy rynek oczekiwał 93,7 mln zł straty.

Przychody w III kw. były na poziomie 1.069 mln zł, tymczasem konsensus zakładał sprzedaż na poziomie 1.021,5 mln zł.

Polimex podał w raporcie, że analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej grupy, w tym zwłaszcza jednostki dominującej oraz pogłębiony przegląd realizowanych kontraktów, stały się podstawą do wprowadzenia dodatkowych korekt w sprawozdaniach finansowych. W skonsolidowanym rachunku zysków i strat dotyczyły one przede wszystkim korekty błędu podstawowego, odniesionej w ciężar wyniku 2011 r., z tytułu wyceny kontraktów realizowanych przez Polimex-Mostostal: budowlanych (wpływ na wynik brutto 2011 r. 52,2 mln zł), drogowych (wpływ na wynik brutto 2011 r. 174,9 mln zł) i energetycznych (wpływ na wynik brutto 2011r. 24,7 mln zł). Dodatkowo, w śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za okres I półrocza 2012r. w ciężar wyniku 2011r. odniesiono korektę błędu podstawowego z tytułu jednego z projektów drogowych (wpływ na wynik brutto 2011r. ok. 26,1 mln zł).

Niezależnie od korekt na wynik spółki i grupy w III kw. 2012 roku miały wpływ m.in.: ujęcie części naliczonych kar przez zamawiającego na kontraktach drogowych "Autostrada A-4 Rzeszów Jarosław w kwocie 26,7 mln zł oraz Autostrada A-2 Stryków Konotopa w kwocie 13,4 mln zł. W związku z zaprzestaniem realizacji kontraktu Międzynarodowe Centrum kongresowe w Katowicach, Polimex dokonał weryfikacji budżetu, zmniejszając poziom sprzedaży do poziomu wystawionych faktur, a koszty na tym kontakcie zwiększono o niezbędne do poniesienia koszty zabezpieczenia robót, inwentaryzacji i demobilizacji projektu. Na wynik wpłynęło też ujęcie bieżących dodatkowych kosztów wynikających ze zwiększonego zakresu prac, ujęcie zweryfikowanych wycen kontraktów między innymi: Politechnika Lubelska - Centrum Innowacji w kwocie 22,2 mln zł, Sąd Okręgowy w Zamościu 31,8 mln zł, Urząd Marszałkowski w Lublinie 21,3 mln zł. Korekta bilansu otwarcia 2012 roku w Segmencie Budownictwa Ogólnego wyniosła 52,2 mln zł brutto, w tym korekta dotycząca powyższych kontraktów 18,3 mln zł.

W związku z przewidywanymi naprawami gwarancyjnymi kilku zakończonych projektów energetycznych Polimex zawiązał w III kw. 2012 r. rezerwy w wysokości 16,7 mln zł. W III kw. 2012r. utworzono również rezerwy na toczące się sprawy sporne w związku z realizowanymi kontraktami w wysokości 29,5 mln zł, rezerwę z tytułu nagród jubileuszowych w wysokości 10 mln zł oraz dokonano odpisu wartości firmy w wysokości 7 mln zł. Dodatkowo, w związku z restrukturyzacją rozpoczętą przez jednostkę dominującą, w ciężar wyniku III kw. 2012r. zawiązano tzw. rezerwę restrukturyzacyjną w wysokości 45,6 mln zł.

Grupa Polimex po trzech kwartałach 2012 r. miała. 438,1 mln zł ujemnych przepływów z działalności operacyjnej. Na koniec września grupa posiadała 122 mln zł środków pieniężnych.

"Należy dodać, iż w środkach pieniężnych (zarówno grupy jak i spółki Polimex-Mostostal) nie została wykazana kwota zaliczki uzyskanej przez emitenta z tytułu kontraktu Opole w wys. 96.530 tys. zł, stanowiąca zabezpieczenie kaucyjne gwarancji dobrego wykonania. Planuje się, iż po wejściu kontraktu w fazę realizacji, kaucja gotówkowa zostanie zamieniona na gwarancję bankową, a uwolnione środki powiększą saldo środków pieniężnych. Obecnie ww. zaliczka ujmowana jest w pozycji krótkoterminowych aktywów finansowych" - napisano w raporcie.

Aktualny portfel zamówień grupy Polimex-Mostostal, nie zawierający przychodów ze sprzedaży przypadających na konsorcjantów, wynosi 15,2 mld zł, w tym: kontrakty zawarte 11,5 mld zł, a kontrakty w ostatniej fazie negocjacji 3,7 mld zł. Portfel zamówień na 2012 r. ma wartość 2,6 mld z, na 2013 r. 3,9 mld zł, a na 2014 r. 3,5 mld zł.