"Przewidziano regulacje, które umożliwią zwiększenie efektywności działania systemu nadzoru nad ofertami publicznymi oraz wzmocnienie bezpieczeństwa, przejrzystości i zaufania do rynku kapitałowego, a także zapewnią ochronę interesów jego uczestników, a w szczególności ochronę interesów inwestorów. Najważniejsze rozwiązania wynikają z konieczności dostosowania polskiego prawa do regulacji unijnych" - podkreślono we wtorkowym komunikacie.

Wśród zmian w przepisach wymieniono: uproszczenie obowiązków informacyjnych związanych z niektórymi rodzajami ofert publicznych, a także umożliwienie stosowania przez emitentów w Polsce konstrukcji tzw. "oferty kaskadowej". Jej istotą jest to, że emitent sprzedaje papiery wybranej lub wybranym instytucjom finansowym, które odsprzedają te papiery kolejnym instytucjom finansowym, tworząc tym samym kolejne poziomy kaskady, na końcu której papiery są sprzedawane inwestorom detalicznym.

W projekcie przewidziano ponadto rozszerzenie formy i treści podsumowania prospektu emisyjnego. Po zmianach powinno ono stanowić podstawowe źródło informacji dla inwestorów detalicznych, aby umożliwić im podejmowanie decyzji inwestycyjnych.

Przepisy wprowadzą też, w przypadku gdy oferta jest dokonywana za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, obowiązek dokonywania wpłat z tytułu zapisów na akcje nowej emisji na wydzielony rachunek bankowy tej firmy. "Chodzi o zabezpieczenie interesów inwestorów uczestniczących w ofercie publicznej" - napisano w komunikacie CIR.

Ponadto projekt noweli zakazuje publicznego poszukiwania inwestorów w przypadku oferty niepublicznej. Natomiast w przypadku oferty publicznej prowadzonej bez prospektu, emitent/sprzedający będzie zobowiązany uzyskać akceptację Komisji Nadzoru Finansowego dla treści materiałów promocyjnych.

Zmiany przepisów odnoszą się też do sankcji karnych i administracyjnych w celu zwiększenia efektywności systemu nadzoru nad ofertami publicznymi oraz spójności systemu kar administracyjnych i sankcji karnych.

Jak wskazał rząd, nowe regulacje mają obowiązywać po 14 dniach od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.