Kolejne spółki ( 01Cyberaton, Mobile Partner i Virtual Vision) zobowiązane zostały przez GPW do uzupełnienia opublikowanych analiz sytuacji finansowej, gospodarczej oraz perspektyw kontynuacji działalności - pisze Agnieszka Grabuś z DSBJ Grupy Doradczej.

Pierwsi wykluczeni

Pierwsze trzy spółki zostały ukarane za – jak to można określić - niewpasowanie się w misję rynku NewConnect. W uzasadnieniu decyzji o wykluczenia spółek F24, Tonsil Acustic Company oraz Green Technology z obrotu Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. powołała się na misję rynku NewConnect, którą było i jest pełnienie fundamentalnej roli w rozwoju średnich i małych przedsiębiorstw w Polsce, w szczególności przez wsparcie finansowe i reputacyjne dla działalności gospodarczej, i wypełnianie w ten sposób luki kapitałowej w gospodarce.

Zarząd giełdy stwierdził, iż zachodzi uzasadnione przekonanie, że wymienione spółki notowana na rynku NewConnect nie mieszczą się w ramach misji tego rynku, w szczególności ze względu na uzasadnione wątpliwości co do rzeczywistego charakteru i celu obecności spółki na rynku publicznym. Dość luźny zapis dający giełdzie szerokie pole manewru – podkreśla Agnieszka Grabuś.

Elastyczny regulamin

W przypadku spółek Serenity SA oraz IQ Medica SA powiedzieć z kolei można, że emitenci ci swobodnie podeszli do regulaminu ASO. W dniu 24 września 2012 r. spółka IQ Medica przekazała raport roczny za rok 2011 zawierający opinię biegłego rewidenta, w której stwierdza on, że sprawozdanie finansowe spółki nie zostało sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w ustawie o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U.2009.152.1223 z późń. zm.) zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Ponadto biegły rewident wskazał, że wykazany w sprawozdaniu wynik finansowy nie odzwierciedla faktycznej sytuacji finansowej spółki, a do opinii nie został załączony raport uzupełniający.

Uchwałą Nr 1004/2012 Zarządu Giełdy z dnia 5 października 2012 r. obrót akcjami spółki został zawieszony do dnia 12 października 2012 r. Spółka zobowiązała się, że do tego dnia przekaże raport roczny za rok 2011 spełniający wymogi § 5 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. W dniu 12 października 2012 r. spółka IQ MEDICA S.A. opublikowała uzupełnienie raportu rocznego, który ponownie zawierał negatywną opinię biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2011.

W opinii tej biegły podtrzymał stanowisko, zgodnie z którym sprawozdanie finansowe nie zostało sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w ustawie o rachunkowości zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Biegły rewident wskazał również, że wykazany wynik finansowy nie jest ostatecznie ustalony i nierealnie wykazany w sprawozdaniu finansowym, zatem nie odzwierciedla faktycznej sytuacji finansowej Spółki. W ocenie Zarządu Giełdy takie działanie emitenta ocenione zostały jako istotne naruszenie jednego z podstawowych obowiązków spółki publicznej, które negatywnie wpływa na bezpieczeństwo i interes uczestników obrotu w alternatywnym systemie.

Druga ze wspomnianych spółek - Serenity nie przekazała w trybie i na warunkach obowiązujących na rynku NewConnect opinii z badania sprawozdania finansowego za rok 2011. „Do dnia 5 października 2012 r. emitent nie przekazał tej opinii, przy czym zgodnie z informacjami przekazanymi przez emitenta nie został również dokonany wybór biegłego rewidenta, który mógłby sporządzić wymagany raport oraz opinię uzupełniającą.” – czytamy w uzasadnieniu GPW. „Ponadto należy wskazać, że spółka była informowana przez Organizatora Alternatywnego Systemu, że sposób wykonywania obowiązków informacyjnych przez spółkę jest nieprawidłowy. Informacje przekazywane dotychczas przez tego emitenta wielokrotnie zawierały błędy, były przekazywane niezgodnie z zasadami obowiązującymi na rynku NewConnect lub nie były przekazywane w ogóle.” – czytamy dalej.

Wygląda więc na to, że po latach narzekań ze strony rynku i obiecywania ze strony giełdy, w końcu regulamin alternatywnego rynku będzie musiał być przestrzegany przez emitentów – komentuje przedstawicielka DSBJ Grupy Doradczej.

Trudne życie akcjonariusza

Niewypełnianie obowiązków informacyjnych przez emitentów i ukrywanie faktycznej sytuacji finansowej było działaniem na szkodę akcjonariuszy, paradoksalnie jednak działania giełdy to kolejny cios w tę grupę – twierdzi Grabuś - Wykluczenie spółek z obrotu giełdowego uderza w interesy i bezpieczeństwo akcjonariuszy spółki, którzy właściwie nie mają szans na pozbycie się akcji, mając na to tylko dwie sesje giełdowe. Brak zleceń kupna powoduje, że na rynku nie ma płynności. Biorąc pod uwagę niską kapitalizację i obroty spółek notowanych na NewConnect wyjście z inwestycji jest mało prawdopodobne, o jakimkolwiek zysku możemy mówić wyłącznie w kategoriach żartu.

W Dokumencie Informacyjnym Serenity oraz IQ Medica SA, z którymi każdy akcjonariusz tych spółek powinien się zapoznać przed zakupem akcji, w rozdziale: Ryzyko związane z zawieszeniem notowań lub wykluczeniem akcji wprowadzanych do obrotu, czytamy: „W świetle pojawiających się wątpliwości interpretacyjnych, co do treści Regulaminu ASO oraz załączników do niego oraz braku ugruntowanej praktyki, Emitent nie może zagwarantować, iż powyżej opisane sytuacje (zawieszenie, wykluczenie akcji z obrotu, przyp. red.) nie będą miały miejsca w odniesieniu do jego instrumentów finansowych.”

Ratowanie wizerunku

Na NewConnect są spółki, których działania zdecydowanie ocieplają wizerunek NewConnect. Jedną z nich jest wrocławskie Auto-Spa. Założeniem strategii rozwoju Auto-Spa jest zdobycie pozycji lidera na rynku myjni bezdotykowych w Polsce poprzez aktywne i stałe pozyskiwanie nowych, atrakcyjnych lokalizacji oraz przeprowadzenie ekspansji terytorialnej działalności poza terytorium Polski i stworzenie sieci o zasięgu międzynarodowym. Myjnie bezdotykowe pod brandem Auto-Spa istnieją już przy Tesco i w najbliższej przyszłości pojawią się przy stacjach paliwowych Orlen. W ostatnim czasie spółka poinformowała o podpisaniu przedwstępnej umowy na zakup 51 udziałów firmy Hydropress Serwis Sp. z o.o. - polskiego producenta bezdotykowych, ekologicznych myjni samochodowych.

Pierwszym bardzo ważnym krokiem w kierunku ekspansji było podpisanie umowy z Autovitamin s.r.o. z siedzibą w Pradze. Jej przedmiotem jest świadczenie usług przedstawicielstwa handlowego Auto-Spa na terytorium Republiki Czeskiej przez Autovitamin s.r.o. Ponadto Auto-Spa nabyła 10 proc. udziałów w spółce Autovitamin s.r.o., posiada również opcję nabycia dodatkowych 41 proc. udziałów. Powodów do narzekań nie powinni mieć akcjonariusze innej wrocławskiej spółki - PGS Software. Od debiutu na parkiecie w 2008 r. kurs tej firmy systematycznie rośnie. Do tej pory zyskał prawie 600 proc. Ponadto, od trzech lat PGS Software regularnie wypłaca dywidendę.