Skonsolidowany zysk netto z działalności kontynuowanej przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł w II kw. 2012 r. 695,21 mln zł wobec 702,36 mln zł rok wcześniej. Wynik odsetkowy (z działalności kontynuowanej i zaniechanej) grupy wyniósł 1185,41 mln zł wobec 1125,42 mln zł rok wcześniej, natomiast wynik z opłat i prowizji ukształtował się na poziomie 579,03 mln zł wobec 644,57 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Jest to wynik lepszy od oczekiwań rynkowych, których średnia wynosiła 663 mln zł zysku. Analitycy spodziewali się w tym okresie wyniku netto w wysokości 616-703 mln zł. Analitycy spodziewali się, że wynik odsetkowy wyniósł 1.172-1.241 mln zł, przy konsensusie na poziomie 1.196 mln zł. Według nich, wynik z tytułu opłat i prowizji mógł sięgnąć 556-600 mln zł, przy konsensusie na poziomie 571mln zł.

Narastająco w I-II kw. 2012 roku bank miał 1414,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 1362,60 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowany zysk netto z działalności kontynuowanej przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł w I-II kw. 2012 r. 1396,45 mln zł wobec 1336,87 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, narastająco w I-II kw. 2012 roku bank miał 1496,84 mln zł zysku netto wobec 1425,39 mln zł zysku rok wcześniej.