"Ogół proponowanych zmian ma na celu poprawę zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach oraz ułatwienie wdrożenia dobrych praktyk związanych z tym ryzykiem we wszystkich bankach, niezależnie od skali i złożoności instytucji oraz charakteru jej działalności" - czytamy w liście.

Zmiany zawarte w przekazanym do ZBP projekcie w stosunku do obowiązującej wersji Rekomendacji M obejmują m.in. określenie roli zarządu i rady nadzorczej banku w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym; uszczegółowienie wytycznych dotyczących obowiązków organów banków; zasad ustalania polityk i procedur zarządzania ryzykiem operacyjnym; określenie oczekiwań związanych z ryzykiem braku zgodności w zakresie rozwijania nowych modeli biznesowych lub tworzenia nowych produktów, zwracając uwagę aby tworzone nowe produkty nie miały na celu obchodzenia powszechnie obowiązujących przepisów; uszczegółowienie zaleceń dotyczących utrzymania ciągłości działania, zarówno w warunkach normalnych, jak i skrajnych; wprowadzenie dodatkowych wymagań odnośnie innych niż ubezpieczenia mechanizmów transferu ryzyka operacyjnego.

Komisja podała także, że opracowując projekt nowelizacji rekomendacji, oprócz dobrych praktyk funkcjonujących w bankach, uwzględniła także zapisy międzynarodowych wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i Bazylejskiego Komitetu ds. Nadzoru Bankowego w zakresie m.in. testów warunków skrajnych, dobrych praktyk zarządzania ryzykiem operacyjnym oraz technik ograniczania ryzyka operacyjnego.