W tym okresie wartość zadłużenia z tytułu emisji krótkoterminowych papierów skarbowych (KPD) zmniejszyła się o 1,0% kw/ kw do 22,28 mld zł, a w ciągu roku wzrosła o 41,9%. Obecnie (na koniec czerwca br.) rynek KPD stanowi 20,60% rynku nieskarbowych papierów dłużnych.

W tym okresie wartość rynku obligacji przedsiębiorstw o zapadalności powyżej 365 dni wyniosła 29,25 mld zł, co oznacza wzrost o 9,9% w stosunku do poprzedniego kwartału i o 51,6% r/r. Udział tego segmentu w całym rynku wynosi obecnie 27,05%.

Z kolei wartość rynku obligacji banków o terminie wykupu przekraczającym 365 dni wyniosła 41,86 mld zł, co oznacza wzrost o 10,6% w stosunku do poprzedniego kwartału i o 31,3% r/r. Udział tego segmentu w całym rynku wynosi obecnie 38,72%.

W II kwartale br. wartość rynku obligacji komunalnych wzrosła o 2,0% kw/kw do 14,73 mld zł, co dało wzrost w stosunku rocznym o 26,8%. Udział tego segmentu w całym rynku nieskarbowych papierów dłużnych wyniósł 13,63%.