Zwyczajne walne zgromadzenie Comarchu zdecydowało o przeznaczeniu 12,08 mln zł z zysku za 2011 r. na dywidendę, poinformowała spółka. Oznacza to wypłatę w wysokości 1,50 zł na akcję.

Projekty uchwał przygotowane na ZWZ zakłady przeznaczenie całego zysku na kapitał zapasowy.

"Walne zgromadzenie postanowiło, że wypracowany w roku obrotowym od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 zysk netto w kwocie 55.191.262,72 złotych zostaje podzielony w ten sposób, że: 1. kwota 12.077.455,50 zostanie wypłacona w formie dywidendy.

Dywidendę w kwocie 1 zł 50 gr za jedną akcję otrzymają osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu 31 lipca 2012 roku (dzień dywidendy). Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 8.051.637 sztuk. Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 16 sierpnia 2012 roku. 2. pozostała część zysku netto w kwocie 43.113.807,22 zostanie przekazana na kapitał zapasowy" - poinformowała spółka.

Spółka informatyczna Comarch miała 36,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2011 roku wobec 43,72 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w 2011 roku spółka miała 55,19 mln zł zysku netto wobec 68,47 mln zł zysku rok wcześniej.