„Obligacje serii D120711A zostały wyemitowane jako jednomiesięczne, imienne, zdematerializowane i niezabezpieczone obligacje dyskontowe. Wszystkie wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej" – czytamy w komunikacie.

Obligacje zostały objęte przez banki: Bank Polska Kasa Opieki SA, ING Bank NV, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, Societe Generale SA, BNP Paribas SA Oddział w Polsce, Nordea Bank Polska SA, Nordea Bank AB, Bank Zachodni WBK SA oraz BRE Bank SA. „

PGNiG nie przewiduje wprowadzenia obligacji do publicznego obrotu" – czytamy dalej. Spółka podała, że obligacje zostały wyemitowane w celu zaspokojenia bieżących potrzeb finansowych PGNiG. „Wykup obligacji zostanie dokonany przez zapłatę kwoty pieniężnej równej wartości nominalnej obligacji. Datą wykupu jest 11 lipca 2012 roku" – głosi komunikat.

PGNiG podało, że po dokonaniu emisji, łączna wartość nominalna obligacji, wyemitowanych w ramach tego programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 11 czerwca 2012 roku 4,2 mld zł.

Natomiast wartość zaciągniętych zobowiązań PGNiG z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji na 31 marca 2012 roku wynosiła 6,5 mld zł. Spółka PGNiG miała 296,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 1023,20 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 8946,57 mln zł wobec 7045,01 mln zł rok wcześniej.