Zaznaczono jednak, że jej wysokość może ulec zmianie. "Polnord informuje, iż rada nadzorcza spółki pozytywnie oceniła propozycję zarządu spółki dotyczącą rekomendowania zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu przeznaczenia części wypracowanego w 2011 roku zysku na dywidendę, z zastrzeżeniem, iż ostateczną decyzję co do wysokości kwoty dywidendy oraz terminu jej wypłaty powinno podjąć XXI zwyczajne walne zgromadzenie spółki" - czytamy w komunikacie.

Rada zaznaczyła jednak, że WZA przy podejmowaniu decyzji w szczególności musi kierować się ograniczeniami wynikającymi z warunków emisji obligacji zamiennych tj. pod warunkiem, że na dzień podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy łączna wartość środków pieniężnych na rachunkach bankowych spółki pomniejszona o wartość uchwalonej dywidendy nie będzie niższa niż 100 mln zł, przypadającym na 6 listopada 2012 roku wykupem obligacji zamiennych spółki, a także potrzebami finansowymi spółki związanymi z realizowanymi projektami inwestycyjnymi i planami dalszego zwiększania sprzedaży mieszkań.

"Rekomendacja dotyczy przeznaczenia na dywidendę dla akcjonariuszy kwoty w wysokości 10.473.249,16 zł, tj. 0,44 zł na akcję, co stanowi 11,62% zysku netto Polnord oraz 14,78% skonsolidowanego zysku netto" - czytamy dalej.

Polnord miała 70,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2011 roku wobec 51,56 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 289,11 mln zł wobec 180,26 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym, w 2011 roku spółka miała 90,10 mln zł zysku netto wobec 43,21 mln zł zysku rok wcześniej.