Walne zgromadzenie Banku BPH zdecydowało o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2011 r. i przekazaniu go na kapitał zapasowy, poinformowała spółka. Decyzja jest zgodna z rekomendacją zarządu.

"Zważywszy, że: -zysk netto Banku BPH SA za 2011 rok wyniósł 205 833 179,55 zł, -nadwyżka przychodów nad wydatkami kasy mieszkaniowej nie będąca przedmiotem podziału wyniosła 11 292 977,23 zł, (…) zysk za 2011 rok w kwocie 194 540 202,32 zł przeznacza się na kapitał zapasowy Banku" - czytamy w uchwałach ZWZ.

Bank BPH miał 60,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw.

2012 roku wobec 47,44 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym, w I kw. 2012 roku bank miał 59,35 mln zł zysku netto wobec 45,60 mln zł zysku rok wcześniej.