Dostosowanie polskiego prawa do regulacji UE dotyczących wymogów kapitałowych dla instytucji finansowych - zakłada projekt nowelizacji prawa bankowego, którym we wtorek ma zająć się rząd.

Nowelizacja prawa bankowego znalazła się w porządku obrad wtorkowego posiedzenia rządu. Jak wyjaśniono wcześniej w wykazie prac legislacyjnych i programowych rady ministrów, celem projektu jest dokonanie niezbędnych zmian w krajowym porządku prawnym w związku z wejściem w życie regulacji prawnych Unii Europejskiej dotyczących wymogów kapitałowych dla instytucji finansowych, tzw. pakietu CRD V/CRR II.

"Pakiet ten jest wynikiem gruntownej reformy przeprowadzonej przez UE, która dotyczyła zmiany ram regulacyjnych w zakresie usług finansowych w celu zwiększenia odporności instytucji kredytowych lub firm inwestycyjnych prowadzących działalność w sektorze finansowym UE" - napisano.

Wyjaśniono, że zmiany zostały przeprowadzone w odpowiedzi na kryzys finansowy, który rozpoczął się w latach 2007–2008, i stanowią odzwierciedlenie standardów uzgodnionych na szczeblu międzynarodowym. Mimo że wspomniane reformy zwiększyły stabilność i odporność systemu finansowego na wiele rodzajów możliwych przyszłych kryzysów, nie rozwiązały one jednak w sposób kompleksowy wszystkich zidentyfikowanych problemów.

"Celem dyrektywy CRD V oraz rozporządzenia CRR II jest zatem uzupełnienie programu reform poprzez usunięcie pozostałych niedociągnięć i wdrożenie pewnych niezrealizowanych jeszcze elementów reformy, które mają zasadnicze znaczenie dla zapewnienia odporności instytucji, ale które to elementy zostały dopiero niedawno sfinalizowane przez podmioty odpowiedzialne za ustanawianie ogólnoświatowych standardów, tj. Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego i Radę Stabilności Finansowej, m.in.: wiążącego wskaźnika dźwigni lub wskaźnika stabilnego finansowania netto" - czytamy.

Do głównych zmian przewidzianych w projekcie zaliczono m.in. wprowadzenie procedury zatwierdzania działalności oraz bezpośrednich uprawnień nadzorczych w odniesieniu do niektórych finansowych spółek holdingowych i finansowych spółek holdingowych o działalności mieszanej.

Wprowadzony ma być obowiązek "posiadania pośredniej unijnej jednostki dominującej w przypadku, gdy co najmniej dwie instytucje z siedzibą w Unii wchodzą w skład tej samej grupy z państwa trzeciego, a całkowita wartość aktywów w Unii grupy z państwa trzeciego wynosi co najmniej 40 mld euro".

Oprócz dotychczas funkcjonującego systemu zarządzania ryzykiem, projekt zakłada wprowadzenie standardowej metodyki i uproszczonej standardowej metodyki oceny ryzyka stopy procentowej.

"W celu zapewnienia zbieżności praktyk nadzorczych oraz wspierania równych warunków prowadzenia działalności przez instytucje i odpowiednią ochronę deponentów, inwestorów i konsumentów w całej Unii, doprecyzowano zasady stosowania polityki wynagrodzeń poprzez zdefiniowanie kategorii pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka instytucji oraz wskazano kryteria na potrzeby identyfikacji podmiotów podlegających obowiązkowi sporządzenia i stosowania polityki wynagrodzeń" - napisano.

Ponadto, zgonie z projektem, podmiot składający wniosek o zezwolenie na utworzenie banku zostanie zobowiązany do dostarczenia, oprócz dotychczas wymaganych dokumentów, informacji o podmiotach należących do tej samej grupy kapitałowej oraz o powiązaniach w ramach grupy.

Natomiast KNF uzyska prawo do odwołania członka rady nadzorczej lub zarządu banku, finansowej spółki holdingowej i finansowej spółki holdingowej o działalności mieszanej oraz członka zarządu domu maklerskiego, w przypadku gdy dana osoba nie spełnia wymogów niezbędnych do pełnienie danej funkcji.

Organ nadzoru zostanie umocowany do nałożenia - pod pewnymi warunkami - na podmiot nadzorowany dodatkowych obowiązków sprawozdawczych lub zwiększenia ich częstotliwości. Rozszerzony też zostanie katalog podmiotów, którym udzielenie określonych informacji nie stanowi naruszenia tajemnicy zawodowej.

Według projektu, bufor ryzyka systemowego stanie się narzędziem bardziej elastycznym, po zmianie łatwiejsze stanie się dopasowanie tego narzędzia do zidentyfikowanego ryzyka systemowego. Nowa regulacja wprowadza algorytm służący do wyliczenia bufora ryzyka systemowego.

"Ulegnie zmianie maksymalny poziom bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym (O-SII) z 2 pro. do 3 proc. Ponadto, za zgodą Komisji Europejskiej, będzie możliwość ustanowienia bufora O-SII w wysokości przekraczającej 3 proc." - napisano.