Planowaniem i koordynowaniem wewnątrzresortowych działań antykryzysowych w resorcie finansów zajmie się Zespół Zarządzania Kryzysowego w Systemie Finansowym - przewiduje zarządzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej.

"Powołuje się Zespół Zarządzania Kryzysowego w Krajowym Systemie Finansowym w Ministerstwie Finansów (...), w celu zapewnienia sprawnego i skutecznego zarządzania kryzysowego, w zakresie właściwości Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, w przypadku wystąpienia uzasadnionych przesłanek związanych z zagrożeniem stabilności krajowego systemu finansowego" - napisano w zarządzeniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym MFFiPR.

W zarządzeniu wyjaśniono, że zespół ma być organem pomocniczym Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

"Do zadań Zespołu należy planowanie i koordynowanie wewnątrzresortowych działań antykryzysowych oraz współpraca z instytucjami sieci bezpieczeństwa finansowego, w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla stabilności krajowego systemu finansowego" - czytamy.

Zespół ma pracować na posiedzeniach, w ramach prac grup roboczych oraz w trybie roboczym pomiędzy członkami i uczestnikami prac Zespołu.

Zgodnie z dokumentem, przewodniczącym Zespołu będzie członek kierownictwa Ministerstwa Finansów sprawujący merytoryczny nadzór nad zadaniami realizowanymi przez Departament Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów. Aktualnie funkcję tę pełni wiceminister Piotr Nowak.

Zastępcą przewodniczącego Zespołu ma być dyrektor albo zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów, a w skład zespołu wejdą: Dyrektor Generalny Ministerstwa Finansów, dyrektor Departamentu Budżetu Państwa, dyrektor Departamentu Długu Publicznego, dyrektor Departamentu Gwarancji i Poręczeń, dyrektor Departamentu Prawnego, dyrektor Departamentu Polityki Makroekonomicznej, dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej, dyrektor Biura Komunikacji i Promocji, naczelnik Wydziału Stabilności Finansowej w Departamencie Rozwoju Rynku Finansowego, naczelnik Wydziału Analiz i Zarządzania Kryzysowego w tym departamencie.

W ostatni piątek zebrał się Komitet Stabilności Finansowej. KSF podał m.in., że jego członkowie zapoznali się z przygotowywanym przez NBP "Raportem o stabilności systemu finansowego – grudzień 2020 r.".

"Komitet podzielił ocenę zagrożeń dla systemu finansowego wynikających z doświadczanego w gospodarce szoku pandemicznego" - napisano.

W ocenie Komitetu za główne źródło ryzyka systemowego uznano obniżoną zyskowność banków, do której obecnie przyczyniają się potencjalne straty kredytowe, jakie mogą odnotować banki w związku ze skutkami pandemii COVID-19.

Komitet zwrócił również uwagę na słabość niektórych instytucji i możliwość wystąpienia efektu zarażania pozostałych uczestników rynku.

"Komitet dostrzega rosnące ryzyko związane z portfelem walutowych kredytów mieszkaniowych, spowodowane podważaniem ich statusu prawnego" - napisano po posiedzeniu KSF.