Banki przewidują nieznaczne łagodzenie polityki kredytowej i niewielki wzrost popytu we wszystkich kategoriach kredytów dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych - informuje Narodowy Bank Polski w raporcie na temat sytuacji na rynku kredytowym w III kw. br.

Publikacja odzwierciedla wyniki ankiety skierowanej do przewodniczących komitetów kredytowych. Jak napisano, obecna edycja raportu obejmuje wyniki pełnego kwartału negatywnego oddziaływania pandemii COVID-19 na gospodarkę.

"W polityce kredytowej banków i popycie na kredyty pogłębiły się tendencje z I kwartału br. Zdecydowana większość banków zaostrzyła – często w znacznej skali – kryteria polityki kredytowej oraz gros warunków udzielania kredytów" - informuje NBP.

W opinii respondentów niepewność co do dalszych gospodarczych i społecznych skutków rozprzestrzeniania się pandemii silnie obniżyła popyt na kredyt ze strony sektora niefinansowego, w tym szczególnie na kredyty dla małych i średnich przedsiębiorstw i kredyty konsumpcyjne.

"Na III kwartał banki przewidują odwrócenie tendencji i nieznaczne łagodzenie polityki kredytowej oraz niewielki wzrost popytu we wszystkich kategoriach kredytów dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych" - napisano w raporcie.

W odniesieniu do kredytów dla przedsiębiorstw zauważono, że większość banków zaostrzyła kryteria polityki kredytowej, silniej w przypadku sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), co motywowano głównie pogorszeniem się sytuacji gospodarczej, w tym branż wrażliwych na oddziaływanie pandemii. Zaostrzono też większość warunków udzielania kredytów. Ponadto, zaobserwowano spadek popytu, spowodowany głównie niższym zapotrzebowaniem na finansowanie środków trwałych.

W III kwartale br. banki oczekują zakończenia zwiększania restrykcyjności i nieznaczne łagodzenie polityki kredytowej w niektórych segmentach kredytów dla przedsiębiorstw. Spodziewany jest wzrost popytu, w tym szczególnie na kredyty krótkoterminowe dla obu grup przedsiębiorstw.

W kredytach mieszkaniowych większość banków wyraźnie zaostrzyła kryteria polityki kredytowej, głównie ze względu na niepewność co do przyszłej sytuacji gospodarczej; zaostrzenie większości warunków udzielania kredytów, w szczególności podwyższenie wymaganego wkładu własnego i marży kredytowej. Nastąpił istotny spadek popytu na ten rodzaj kredytów.

"Oczekiwania na III kwartał 2020 r.: odwrócenie dotychczasowych tendencji – złagodzenie kryteriów polityki kredytowej; nieznaczny wzrost popytu" - czytamy w raporcie.

W kredytach konsumpcyjnych niemal wszystkie banki silnie zaostrzyły kryteria polityki kredytowej głównie z obaw co do niekorzystnego rozwoju sytuacji gospodarczej w kraju; zaostrzono wiele warunków udzielania kredytu. Nastąpiło silne pogłębienie spadku popytu.

"Oczekiwania na III kwartał 2020 r.: zmiana dotychczasowej polityki kredytowej i jej złagodzenie. Zróżnicowane oczekiwania banków co do zmian popytu" - napisano.

Jak informuje NBP, ankieta została skierowana do przewodniczących komitetów kredytowych banków. Uzyskane odpowiedzi mogą nie uwzględniać stanowiska innych pionów banku niż pion kredytowy. Ankieta została przeprowadzona na początku lipca 2020 r. wśród 24 banków, których łączny udział należności od przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w portfelu sektora bankowego wynosi około 88 proc.