Sejmowa Komisja Finansów Publicznych poparła w czwartek projekt budżetu na 2020 r. Przyjęto poprawki zmniejszające wydatki m.in. Kancelarii Sejmu czy Senatu; więcej pieniędzy otrzymają natomiast Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencja Wywiadu.

W czasie czwartkowego posiedzenia Komisja Finansów Publicznych rozpatrzyła 537 poprawek, poparła 23 z nich. Autorem większości wniosków, które uzyskały akceptację komisji był poseł PiS i przewodniczący komisji Henryk Kowalczyk.

Poprawki w dużej mierze dotyczą zmian w budżetach jednostek administracji. Zmniejszono wydatki m.in. Kancelarii Sejmu oraz Senatu, a także Kancelarii Prezydenta, oraz Rzecznika Praw Obywatelskich. Zwiększono zaś budżety m.in. Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu oraz zasilono rezerwy celowe.

Budżet Kancelarii Senatu uszczuplono o 114 mln 320 tys. zł, które mają być przesunięte m.in. do KPRM (63,2 mln zł) oraz innych jednostek (np. resortów rodziny, edukacji, spraw zagranicznych) na realizację zadań związanych z pomocą środowiskom polonijnym.

Przegłosowane poprawki przesuwają też z budżetów Kancelarii Prezydenta, Najwyższej Izby Kontroli i Biura Bezpieczeństwa Narodowego kwotę 6 mln zł z przeznaczeniem na wyrównywanie szans edukacyjnych, w tym dostęp do bezpłatnych podręczników i na programy - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa i "Aktywna tablica".

Z kolei Kancelaria Sejmu zostanie pozbawiona 15 mln zł na rzecz Agencji Wywiadu oraz 3 mln 84 tys. zł na rzecz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. ABW zostanie zasilone również kwotami 5 mln zł z budżetu Senatu i Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w wys. 416 tys. zł.

Zgodnie z inną poprawką 41 mln 744 tys. zł zostanie przesunięte na tzw. rezerwę ogólną. Kwota ta ma pochodzić m.in. z Państwowej Inspekcji Pracy - 13 mln 659 tys. zł, Sądu Najwyższego - 12 mln 236 tys. zł, KRRiT - 5 mln 593 tys. zł, Rzecznika Praw Dziecka - 3 mln 677 tys. zł, Urzędu Ochrony Danych Osobowych - 3 mln 404 tys. zł, Rzecznika Praw Obywatelskich - 2 mln 573 tys. zł.

Posłowie postanowili przeznaczyć 50 mln zł na zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej kosztem budżetu Naczelnego Sądu Administracyjnego (blisko 19 mln zł), Instytutu Pamięci Narodowej (18 mln zł), KRRiT (niecałe 11 mln zł) oraz Sądu Najwyższego (2 mln zł).

Zmian dokonano również w części budżetu "rozwój wsi", w którym przesunięto 15 mln zł. Kwota ta, początkowo przeznaczona na Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zostanie skierowana na sieć ośrodków doradztwa rolniczego.

Przesunięto również ponad 20 mln zł z rezerwy celowej związanej z realizacją niektórych zadań dotyczących odbudowy dochodów budżetu państwa. Środki te powiększą wydatki majątkowe Kancelarii Premiera Rady Ministrów, dotację celową dla Centrum Obsługi Administracji Rządowej oraz "wydatki na zapewnienie realizacji zadań KPRM (w tym realizację programu GOVTech Polska, wypłatę wynagrodzeń i pochodnych).

Z tej samej rezerwy celowej ma pochodzić 4 mln zł, które zostaną przeznaczone na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Polskiej Agencji Prasowej, na pokrycie działalności misyjnej.

Komisja zdecydowała również o zmniejszeniu o 5 mln zł rezerwy celowej związanej ze zdrowiem i przeznaczeniu tych pieniędzy na realizację programu "Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny".

Ministerstwo Finansów przewiduje w projekcie, że zarówno dochody budżetu państwa, jak i wydatki w tym roku mają wynieść po ok. 435,3 mld zł. Tym samym w tegorocznym budżecie nie będzie deficytu. Założono, że PKB w ujęciu realnym wzrośnie o 3,7 proc., inflacja utrzyma się na poziomie 2,5 proc., a wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent sięgnie nominalnie 6,3 proc. MF zapewnia, że projekt budżetu na 2020 r. spełnia kryteria stabilizującej reguły wydatkowej oraz deficytu sektora finansów według metodyki unijnej niższego niż 3 proc. PKB.

Według resortu finansów prognozowany wzrost dochodów budżetu państwa w 2020 r. determinowany będzie m.in. wzrostem gospodarczym, przewidywanym poziomem inflacji, a także efektem już wdrożonych i aktualnie przygotowywanych zmian systemowych mających na celu dalsze uszczelnienie systemu podatkowego jak również działań mających na celu zmniejszenie obciążenia podatkowego podatkiem PIT.

W prognozie uwzględniono ponadto zmianę stawek akcyzy na używki, efekt wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych, efekt rozszerzenia Małego ZUS, a także skutki planowanych działań w zakresie promocji wyborów prozdrowotnych konsumentów oraz zmniejszenia „szarej strefy” w obrocie odpadami. Po stronie dochodowej uwzględniono też wpłatę z zysku NBP w wysokości 7,2 mld zł oraz przychody z przebudowy modelu funkcjonowania OFE.

Rząd zapewnia, że budżet przewiduje środki m.in. na: rozszerzony program Rodzina 500 plus (w 2020 r. przeznaczone będzie 39,2 mld zł); tzw. trzynastki dla emerytów i rencistów; podwyższenie zasiłku pielęgnacyjnego od 1 listopada 2019 r. oraz podwyższenie świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2020 r.; wypłatę 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym, w ramach programu "Dobry start"; wypłatę świadczenia 4000 zł związanego z programem "Za życiem"; program "Mama4+"; waloryzację emerytur i rent od 1 marca 2020 r. na poziomie 103,2 proc. wraz z gwarantowaną minimalną podwyżką 70 zł. Wzrosnąć ma również najniższa emerytura do 1200 zł. Rząd szacuje, że wzrost emerytur kosztować będzie ok. 8,7 mld zł.

Wśród wydatków znalazły się także: program "Senior+"; zwiększenie wydatków na obronę narodową (o ok. 5 mld zł środków więcej niż w 2019 r.); wzrost płac w budżetówce; inwestycje kolejowe i drogowe; realizacja zadań finansowanych Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.