Rada Ministrów przyjęła Strategię zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2020-2023; przewiduje ona dalszy spadek długu publicznego w relacji do PKB - poinformowało we wtorkowym komunikacie Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

"Zakładamy znaczący spadek długu publicznego jednostek rządowych i samorządowych, czyli tego liczonego przez Eurostat. Powinienem on na koniec tego roku spaść poniżej 48 proc. Przypomnę że w zeszłym roku jeszcze był w okolicach 49 proc." - powiedział na wtorkowej konferencji prasowej po posiedzeniu rządu minister finansów oraz szef resortu inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

W komunikacie po posiedzeniu rządu dodano, że relacja państwowego długu publicznego do PKB obniży się do 44,9 proc. na koniec 2019 r., 43,5 proc. na koniec 2020 r. i 38,2 proc. na koniec 2023 r. Z kolei relacja długu instytucji rządowych i samorządowych (długu publicznego wg definicji Unii Europejskiej) do PKB obniży się do 47,7 proc. na koniec 2019 r., 46,3 proc. na koniec 2020 r. i 41,3 proc. na koniec 2023 r." - napisano w komunikacie.

Jak poinformowało CIR, przyjęty w projekcie ustawy budżetowej na 2020 r. limit kosztów obsługi długu Skarbu Państwa w ujęciu nominalnym będzie niższy od limitu w 2019 r. (będzie to 28,5 mld zł w 2020 r. wobec 29,2 mld zł w 2019 r.). W relacji do PKB koszty obsługi długu obniżą się z 1,31 proc. w 2019 r. do 1,20 proc. w 2020 r. i 0,90-0,92 proc. w 2023 r.

Reklama

W komunikacie zaznaczono, że tegoroczny dokument stanowi kontynuację strategii przygotowanej rok temu. "Nie zmienił się cel strategii, nadal jest nim minimalizacja kosztów obsługi długu Skarbu Państwa w długim horyzoncie czasowym, przy przyjętych ograniczeniach związanych z pewnymi ryzykami" - poinformowano.

Reklama

CIR podał, że utrzymano także zadania służące wykonaniu celu strategii związane z rozwojem rynku finansowego, tj. zapewnienie płynności, efektywności i przejrzystości rynku skarbowych papierów wartościowych oraz efektywne zarządzanie płynnością budżetu państwa.

Zgodnie z komunikatem, do realizacji strategii w latach 2020-2023 przyjęto, że utrzymane zostanie elastyczne podejście do kształtowania struktury finansowania pod względem wyboru rynku, waluty i instrumentów, w stopniu przyczyniającym się do minimalizacji kosztów obsługi długu i przy ograniczeniach wynikających z przyjętych poziomów ryzyka oraz możliwego wpływu na politykę pieniężną.

Założono też, że głównym źródłem finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa pozostanie rynek krajowy, udział długu nominowanego w walutach obcych w długu Skarbu Państwa zostanie obniżony poniżej 25 proc., priorytetem polityki emisyjnej będzie budowanie dużych i płynnych emisji o oprocentowaniu stałym, zarówno na rynku krajowym, jak i rynku euro.

Przyjęto też, że średnia zapadalność długu krajowego Skarbu Państwa utrzymywana będzie na poziomie zbliżonym do 4,5 roku, o ile będzie to możliwe z punktu widzenia warunków rynkowych, a średnia zapadalność długu Skarbu Państwa utrzymywana będzie na poziomie zbliżonym do 5 lat.