Minister sprawiedliwości podjął wstępną decyzję o powołaniu zespołu roboczego do prac nad stworzeniem sądu rynku kapitałowego - poinformowała Agnieszka Gołaszewska, zastępca dyrektora departamentu legislacyjnego prawa cywilnego w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Powołanie zespołu roboczego jest możliwe w ciągu kilku tygodni.

"Jest wstępna kierunkowa decyzja ministra Zbigniewa Ziobro o powołaniu zespołu roboczego, który będzie opracowywał koncepcję sądu i rozpocznie prace analityczne, jak mogłyby wyglądać te sądy, jaka byłaby ich kognicja, jak byłyby umiejscowione" - powiedziała Agnieszka Gołaszewska podczas debaty zorganizowanej podczas walnego zgromadzenia Izby Domów Maklerskich.

"Będziemy przygotowywać projekt zarządzenia ministra. Myślę, że powołanie zespołu roboczego nastąpi w ciągu kilku tygodni" - dodała.

Zastępca dyrektora departamentu w MS pytana, jak długo mogłyby potrwać prace zespołu roboczego, odpowiedziała, że resort sprawiedliwości nie określa żadnych ram czasowych.

"Nie narzucamy z góry sztywnych granic, nie chcemy doprowadzić do sytuacji, kiedy zaplanujemy prace np. na pół roku, a okaże się, że praca koncepcyjna jest dłuższa, tym bardziej że materia jest trudna" - powiedziała Gołaszewska.

"Zapewne pierwsze czy drugie posiedzenie zespołu odpowie nam na pytanie o ramy czasowe, kiedy ten projekt mógłby być zrealizowany" - dodała.

Zastępca dyrektora poinformowała, że w skład zespołu może wejść przykładowo prof. Andrzej Szumański, który z ramienia Izby Domów Maklerskich występował do ministerstwa sprawiedliwości z postulatem powołania sądu rynku kapitałowego.

W poniedziałkowej rozmowie z PAP Biznes, Szumański powiedział, że jego zdaniem powinien powstać sąd specjalistyczny, państwowy, który będzie rozstrzygał sprawy z zakresu rynku kapitałowego. Miałby działać z mocy prawa, a nie - jak to jest przy arbitrażu - kiedy wymagane jest, aby strony wcześniej złożyły zapis na ten sąd.

Jako podstawowy cel utworzenia sądu prof. Szumański wskazał poprawienie mechanizmów private enforcement, które polegają na indywidualnym dochodzeniu swoich roszczeń na drodze sądowej przez podmioty prywatne, zapewnienie jednolitości orzecznictwa w skomplikowanych sprawach i zmniejszenia wynikającej z niej niepewności wśród podmiotów na rynku kapitałowym.

Przedstawiciele IDM mówili w wywiadzie dla PAP Biznes, że Izba chce powołać zespół roboczy i rozpocząć pod egidą Ministerstwa Sprawiedliwości prace nad powołaniem sądu rynku kapitałowego, a projekt ustawy o powołaniu tego sądu mógłby być gotowy przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi.

"Będziemy zwracać się do instytucji związanych z rynkiem finansowym z zaproszeniem do udziału w zespole w charakterze członków lub ekspertów" - powiedziała Agnieszka Gołaszewska.

"Ostateczna decyzja co do kształtu zespołu i składu osobowego należy do ministra sprawiedliwości" - dodała.