Według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących 10 osób i więcej) była w marcu br. o 5,6% wyższa niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 1,6%) i o 9,8% wyższa w porównaniu z lutym br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 7,8% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,5% wyższym w porównaniu z lutym br.

"W stosunku do marca ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 28 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego - o 37,4%, urządzeń elektrycznych - o 15,4%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych - o 14,1%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych oraz komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych - po 9,6%, chemikaliów i wyrobów chemicznych - o 9,5%, wyrobów z metali - o 9%" - czytamy w komunikacie.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z marcem ub. roku, wystąpił w 6 działach, m.in. w produkcji skór i wyrobów skórzanych - o 12,1%, w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego - o 10,2%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 3%, podał też Urząd.

"W większości głównych grupowań przemysłowych w marcu br. odnotowano wzrost produkcji w skali roku. Produkcja dóbr inwestycyjnych wzrosła o 9,9%, dóbr zaopatrzeniowych - o 7,8%, dóbr konsumpcyjnych trwałych - o 3,0% a konsumpcyjnych nietrwałych - o 2,0%. Zmniejszyła się natomiast produkcja dóbr związanych z energią - o 2,3%" - czytamy dalej.