Agencja Fitch utrzymała długoterminowy rating Węgier w walucie obcej na poziomie „BBB minus” – podano w piątkowym komunikacie. Perspektywa ratingu jest stabilna.

„Rating na poziomie „BBB minus” odzwierciedla członkostwo kraju w Unii Europejskiej, mocne wskaźniki governance oraz wysoki PKB per capita. Nadwyżki C/A w ostatnich latach pomogły zredukować zadłużenie zewnętrzne” – napisano w komunikacie do decyzji.

„Rating jest ograniczony przez wysoki dług publiczny (prognozujemy, że wyniesie on 74 proc. PKB w 2016 r., tymczasem mediana państw z ratingiem na poziomie „BBB” to 40 proc.), słaby sektor bankowy i przypadki stosowania niekonwencjonalnej polityki gospodarczej. Ta ostatnia przyczyniła się do niskich inwestycji prywatnych i wpłynęła na potencjał wzrostu” – dodano.

Do czynników, które mogą przyczynić się do podwyżki ratingu Fitch zaliczył:

-dalszą redukcję zadłużenia zewnętrznego oraz poprawę płynności zewnętrznej, wspartą osiąganiem nadwyżki C/A

-trwały spadek relacji długu publicznego do PKB

-zwiększenie potencjału wzrostu PKB wsparte poprawą w otoczeniu biznesowym

Do czynników, które mogą przyczynić się do cięcia ratingu Fitch zaliczył:

-ponowny wzrost relacji długu publicznego do PKB

-pogorszenie w otoczeniu polityki gospodarczej potencjalnie niosące negatywne konsekwencje dla finansów rządowych lub zewnętrznej sytuacji finansowej państwa.

Fitch prognozuje, że gospodarka węgierska w 2016 r. wzrośnie o 2,1 proc. rdr. W 2017 i 2018 r. wzrost PKB ma wynieść 2,6 proc. z uwagi na przyspieszenie wydatkowania środków z funduszy unijnych. Agencja ocenia, iż popyt wewnętrzny Węgier skorzysta na poprawie sytuacji na rynku pracy oraz na akomodatywnej polityce fiskalnej i monetarnej.

Fitch szacuje, że deficyt w budżecie państwa w 2017 r. wyniesie 2,4 proc. PKB, a w 2018 r. 2,2 proc.

„Agencja uważa, że 3-proc. próg deficytu narzucony przez UE oraz rozwiązania prawne mające na celu redukcję zadłużenia zmniejszają ryzyko dodatkowego pogorszenia się sytuacji fiskalnej przed wyborami w 2018 r.” – napisano w komunikacie do decyzji.

„Fitch oczekuje, że stosunek długu publicznego do PKB stopniowo zmniejszy się do 71,4 proc. w 2018 r. z 74,7 proc. 2015 r. Szacunki te opierają się na założeniu, że nadwyżka pierwotna wyniesie średnio 0,5 proc. PKB, realny wzrost PKB zbliży się do 2 proc., a inflacja stopniowo ulegnie poprawie, podobnie jak stopy procentowe” – dodano.

Agencja ocenia, iż wysoka nadwyżka na rachunku bieżącym Węgier w ostatnich latach oraz napływ środków unijnych wsparły redukcję zadłużenia zewnętrznego netto do 25,9 proc. PKB w II kw. 2016 r. z 73 proc. PKB w 2012 r. wg metodologii Fitch.

Dodaje, że zadłużenie zewnętrzne nadal pozostaje wysokie w porównaniu do mediany pozostałych państw z ratingiem na poziomie „BBB”, wynoszącej 1,9 proc. PKB.

„Fitch szacuje, że na rachunku bieżącym nadwyżka zostanie utrzymana, co wspierać będzie zarówno spadek zadłużenia zewnętrznego netto jak i płynność. Nadwyżka C/A zmniejszy się wraz ze wzrostem popytu wewnętrznego” – napisano w komunikacie.

Zdaniem agencji relacje Węgier z Unią Europejską nie ulegną trwałemu pogorszeniu.

„Fitch spodziewa się, że pogorszenie stosunków z partnerami z UE nie będzie trwałe, mimo ostatnich nieporozumień na tle polityki migracyjnej” – napisano.

Na początku listopada agencja Moody’s podniosła rating Węgier do poziomu inwestycyjnego jako ostatnia z trzech czołowych agencji ratingowych. Jako pierwsza rating kraju podniosła w maju agencja Fitch, zaś we wrześniu uczyniła to agencja Standard&Poor’s.

Rating Węgier wg Moody’s to „Baa3”, a wg Standard&Poor's „BBB minus“. Perspektywy obu ratingów są stabilne.