Udział inwestorów zagranicznych w obrotach na rynku głównym akcji GPW w pierwszej połowie 2016 r. wzrósł rdr o 3 pkt proc., do 54 proc. Krajowi inwestorzy instytucjonalni mieli 33 proc. udziału (spadek o 4 pkt proc.), a inwestorzy indywidualni 13 proc. (wzrost o 1 pkt proc.) - poinformowała GPW.

W pierwszym półroczu tego roku wśród instytucji dominowały TFI (udział na poziomie 35 proc.), na drugim miejscu uplasowały się podmioty świadczące usługi animatorów (33 proc.), na trzecim zaś otwarte fundusze emerytalne (13 proc.).

Na rynku NewConnect nadal dominującą rolę odgrywają inwestorzy indywidualni, którzy w pierwszej połowie 2016 r. odpowiadali za 75 proc. obrotów, czyli tyle samo, ile w całym 2015 r. W tym samym okresie udział inwestorów zagranicznych stanowił 8 proc. obrotów. Spadek udziału w obrotach na tym rynku przypadł instytucjom krajowym, które zanotowały 17 proc. udziału w obrotach.

W minionym półroczu na NewConnect wśród instytucji, dominowały firmy, które odpowiadały za 38 proc. obrotów akcjami. TFI odpowiadały za 22 proc. obrotów wszystkich instytucji (w II poł. 2015 r. ich udział wynosił 21 proc.).

Na rynku derywatów w pierwszej połowie 2016 r. wiodącą rolę odgrywali krajowi inwestorzy indywidualni. Na rynku kontraktów terminowych ich udział w wolumenie obrotu kształtował się na poziomie 47 proc. Na rynku opcji zaś ich udział wyniósł 51 proc.

W I półroczu 2016 r. udział instytucji krajowych oraz inwestorów zagranicznych w wolumenie obrotu kontraktami kształtował się odpowiednio na poziomach: 36 proc. i 17 proc. Na rynku opcji w badanym okresie inwestorzy zagraniczni osiągnęli udział na poziomie 10 proc., a udział instytucji krajowych wyniósł 39 proc.