W przypadku przywrócenia wyższej stawki podatku VAT na żywność oraz podniesienia cen energii w II połowie 2024 r., inflacja może istotnie wzrosnąć, podano w komunikacie po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej (RPP). RPP oceniła, że w I kw. 2024 r. roczna dynamika CPI prawdopodobnie istotnie spadnie, przy czym spadek inflacji bazowej będzie wolniejszy.

"W kolejnych kwartałach kształtowanie się inflacji obarczone jest jednak niepewnością, w tym związaną z wpływem polityki fiskalnej i regulacyjnej na procesy cenowe, a także tempem ożywienia gospodarczego w Polsce. W przypadku przywrócenia wyższej stawki podatku VAT na żywność oraz podniesienia cen energii, w II połowie 2024 r. inflacja może istotnie wzrosnąć. Jednocześnie w kierunku wyższej presji popytowej w gospodarce oddziaływać będzie podwyższona dynamika nominalnych wynagrodzeń, w tym w związku z podwyżkami płac w sektorze publicznym" - czytamy w komunikacie.

RPP ocenia, że napływające dane wskazują, że pomimo obserwowanego ożywienia gospodarczego, presja popytowa i kosztowa w polskiej gospodarce pozostają niskie, co w warunkach osłabionej koniunktury i spadku presji inflacyjnej za granicą oddziałuje w kierunku niższej krajowej inflacji.

"W Polsce, zgodnie z wstępnym szacunkiem GUS, w 2023 r. dynamika PKB wyniosła 0,2%, co wskazuje, że w IV kw. 2023 r. roczne tempo wzrostu gospodarczego zwiększyło się, choć pozostało relatywnie niskie. Jednocześnie utrzymuje się dobra sytuacja na rynku pracy, w tym niskie bezrobocie. Choć liczba pracujących pozostaje wysoka, to zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2023 r. było niższe niż na początku ubiegłego roku" - czytamy dalej.

Rada podtrzymała, że obecny poziom stóp procentowych NBP sprzyja realizacji celu inflacyjnego w średnim okresie i dalsze jej decyzje będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej.

"NBP będzie nadal podejmował wszelkie niezbędne działania dla zapewnienia stabilności makroekonomicznej i finansowej, w tym przede wszystkim dla trwałego powrotu inflacji do celu inflacyjnego NBP w średnim okresie. NBP może stosować interwencje na rynku walutowym" - podtrzymał NBP.

"NBP będzie nadal podejmował wszelkie niezbędne działania dla zapewnienia stabilności makroekonomicznej i finansowej, w tym przede wszystkim dla trwałego powrotu inflacji do celu inflacyjnego NBP w średnim okresie. NBP może stosować interwencje na rynku walutowym" - napisano także w komunikacie.

Dziś RPP utrzymała stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie (z główną stopą referencyjną na poziomie 5,75%) - komunikat z decyzją został opublikowany o godzinie 14:59:29. O godz. 16:00 zostanie opublikowany komunikat po posiedzeniu Rady.

Konsensus rynkowy przewidywał pozostawienie stóp procentowych na niezmienionym poziomie.

Na czwartek, 8 lutego br., na godz. 15:00 zaplanowano konferencję prasową prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczącego RPP Adama Glapińskiego.