Pracownicy mają zastrzeżenia do działań nowego szefa Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego wobec jednej z czołowych firm obecnych na naszym rynku.

Od listopada ubiegłego roku szefem Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA) jest Piotr Patkowski, który wcześniej – od 2020 r. – był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów i głównym rzecznikiem dyscypliny finansów publicznych w gabinecie Mateusza Morawieckiego.

Wątpliwości naszych rozmówców budzi to, że prezes osobiście angażuje się w sprawę nałożonej przez agencję kary zakazu świadczenia usług przez spółkę Deloitte Audyt. Jak nas informują, odbył m.in. rozmowę z przedstawicielami tej firmy, podczas której był jedynym reprezentantem agencji. – Tego typu spotkania zawsze powinny się odbywać w obecności większej liczby pracowników agencji. Powinny być ponadto rejestrowane, a po zakończeniu sporządzana ma być oficjalna notatka. Wiemy, że nie dochowano tego typu procedur – mówi nam jeden z pracowników PANA.

Z biura prasowego agencji nie uzyskaliśmy ani zaprzeczenia, ani jasnej odpowiedzi na pytania, czy faktycznie w listopadzie doszło do spotkania prezesa Patkowskiego z przedstawicielami Deloitte, czego ono dotyczyło i kto ze strony agencji brał w nim udział. W pisemnej odpowiedzi w połowie grudnia poinformowano nas natomiast, że każdy zainteresowany podmiot może poprosić o spotkanie z pracownikami PANA. „Zasadą Agencji jest, że jeśli takowa prośba nie jest sprzeczna z przepisami prawa, to spotkanie się odbywa. Wszyscy goście, którzy wchodzą do siedziby PANA, muszą wpisać się do księgi gości. Spotkania odbywają się w zgodzie z przepisami i zasadami wynikającymi z ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym i ogólnymi standardami postępowania administracyjnego” – napisano w odpowiedzi. „Spotkania ogólne z firmami audytorskimi mają charakter cykliczny. Zdarzają się również spotkania z poszczególnymi firmami, nie dotyczą one jednak postępowań” – dodano.

Nadzór nad działalnością agencji sprawuje minister finansów

Zapytaliśmy również, czy spotkanie było rejestrowane bądź zostało zaraportowane. Tu również nie dostaliśmy precyzyjnej odpowiedzi, a biuro prasowe PANA poinformowało jedynie, że „na wewnętrzne potrzeby Agencji, jeśli wymaga tego charakter spotkania, pracownicy Agencji sporządzają notatki z takich spotkań”.

Podobne zapytania – m.in. o to, czy Deloitte pozostaje w bezpośrednim kontakcie z PANA i czy w listopadzie doszło do spotkania przedstawicieli spółki z prezesem Patkowskim – skierowaliśmy również do Deloitte. Firma odpowiedziała pisemnie, że do tych akurat dwóch kwestii nie będzie się ustosunkowywać.

Przypomnijmy: we wrześniu 2023 r. firma Deloitte Audyt otrzymała decyzję PANA ws. trzyletniego zakazu wykonywania badań sprawozdań finansowych, co było konsekwencją stwierdzenia nieprawidłowości w przeprowadzaniu audytów. W październiku wykonanie decyzji wstrzymał wojewódzki sąd administracyjny.

– Nowy prezes postanowił osobiście zaangażować się w prowadzenie mediacji – słyszmy od osób z PANA. Formułują one opinie o niewłaściwych relacjach nowego prezesa z ukaranym podmiotem. – Takie działania nigdy nie leżały i nie leżą w kompetencjach prezesa naszej agencji – twierdzi nasz informator.

Agencja pisemnie poinformowała nas, że wniosek o prowadzenie postępowań mediacyjnych jest uprawnieniem stron wynikającym z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. „Decyzja o złożeniu takiego wniosku pozostaje w gestii strony i swobody decyzyjnej strony. Jeżeli strona składa taki wniosek do Agencji, to jest on rozpatrywany zgodnie z przepisami prawa oraz celami, któremu przyświeca mediacja” – napisano w odpowiedzi. „Nie może ona jednak prowadzić do intencjonalnego przewlekania przez stronę postępowań prowadzonych przez Agencję” – dodano.

Nadzór nad działalnością PANA sprawuje minister finansów, m.in. poprzez powoływanie i odwoływanie organów agencji. Pod koniec grudnia 2023 r. zwróciliśmy się do Ministerstwa Finansów z pytaniem, czy do resortu wpływały jakiekolwiek – oficjalne lub nieoficjalne – informacje o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu PANA od czasu objęcia stanowiska prezesa przez Patkowskiego. Mimo wielokrotnych monitów nie otrzymaliśmy z Ministerstwa Finansów żadnej odpowiedzi. ©℗

Agencja nadzoruje rynek audytorski

Polska Agencja Nadzoru Audytowego sprawuje niezależny nadzór nad biegłymi rewidentami, firmami audytorskimi i samorządem zawodowym biegłych rewidentów. Działa od 1 stycznia 2020 r. na podstawie ustawy z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Celem PANA jest dbałość o prawidłowe przeprowadzenie przez biegłych rewidentów badań sprawozdań finansowych oraz usług atestacyjnych innych niż badanie ustawowe i usług pokrewnych. Do zadań PANA należy m.in. nadzór nad Polską Izbą Biegłych Rewidentów (PIBR). Od 11 listopada 2023 r. prezesem agencji jest Piotr Patkowski. Zastępcą prezesa jest Justyna Adamczyk. Lista firm audytorskich prowadzona przez PANA obejmuje obecnie 1231 podmiotów.