Obligacje wyceniono na 48 punktów bazowych powyżej średniej stopy swapowej, co odpowiada rentowności 1,592 proc. Roczny kupon obligacji ustalono na poziomie 1,5 proc.

"W tym roku wyemitowaliśmy na rynkach zagranicznych obligacje o równowartości zaledwie 1,5 mld euro, więc obecna emisja nie będzie oznaczała wzrostu udziału długu zagranicznego w długu ogółem. W stosunku do końca poprzedniego roku udział ten będzie nawet zauważalnie mniejszy" - poinformowała wiceminister finansów Dorota Podedworna-Tarnowska.

"Środki z emisji obligacji powiększą rezerwę płynnych środków i tym samym stanowić będą zabezpieczenie finansowania potrzeb pożyczkowych na rynku krajowym" - dodała.

Nabywcami obligacji są głównie inwestorzy z Europy, w tym: Niemcy (38 proc.), Belgia (11 proc.), Polska (10 proc.), Austria (6 proc.), Wielka Brytania (5 proc.), Szwajcaria (4 proc.), Francja (4 proc.), pozostałe kraje europejskie (7 proc.). Udział inwestorów ze Stanów Zjednoczonych wyniósł 9 proc., Ameryki Południowej 5 proc., a z Azji 1 proc.

W strukturze podmiotowej inwestorów największy udział miały fundusze inwestycyjne – 48 proc. Udział banków wyniósł 30 proc., funduszy emerytalnych i instytucji ubezpieczeniowych 13 proc., a banków centralnych 8 proc.

Emisję przeprowadzono na podstawie programu emisji obligacji średnioterminowych na rynku europejskim (EMTN).