W Sejmie trwają prace nad wprowadzeniem nowej klasy instrumentów kapitałowych mających wpływ na wzmocnienie bazy kapitałowej podmiotów uprawnionych do ich emisji i stabilności systemu finansowania kraju, a także dających możliwość finansowania rozwoju gospodarki.

Ważne zmiany na rynku finansowym

ikona lupy />
Kamil Liberadzki – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regulacji w UKNF / Materiały prasowe

Transformacja energetyczna, reindustrializacja Polski, ryzyka geopolityczne i wysoka inflacja, wzrost gospodarczy – te pojęcia pojawiają się w codziennych doniesieniach prasowych. Mają wspólny mianownik – pilną potrzebę pozyskania w najbliższych latach przez rząd i firmy działające w Polsce ogromnych kwot kapitału.

Głównym dostawcą kapitału dla państwa i gospodarki w Polsce są banki.

Dlatego tak ważnym wydarzeniem regulacyjnym są zainicjowane przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) zmiany prawne pozwalające polskim instytucjom finansowym – w tym bankom – emitować instrumenty typu contingent convertible zwane potocznie CoCos.

3 lutego 2023 r. do Sejmu wpłynął druk nr 2992 zawierający rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o obligacjach, ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw. Projekt po pierwszym czytaniu został skierowany do Komisji Finansów Publicznych.

Przybliża nas to do zwieńczenia procesu zainicjowanego w 2019 r. przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, który rozpoczął prace nad projektem wprowadzającym do prawa polskiego nową klasę instrumentów kapitałowych.

UKNF aktywnie uczestniczył w pracach nad projektem i wypracował koncepcję możliwie szerokiego i uniwersalnego uregulowania CoCos, aby emitenci z siedzibą w Polsce mogli stosować elastycznie ten instrument finansowy na konkurencyjnych warunkach w stosunku do wiodących emitentów na rynkach międzynarodowych.

Do tej pory w Polsce nie istniała możliwość regulacyjna wykorzystania najnowszej generacji kapitałowych hybrydowych papierów wartościowych, czyli obligacji typu CoCos. Dają one potencjał do pozyskania przez instytucje kapitału regulacyjnego bardzo wysokiej jakości, pozwalającego podeprzeć bądź wytworzyć na jego bazie nowe aktywa (kredyty, zakup papierów wartościowych), dostarczające polskiej gospodarce i Skarbowi Państwa finansowanie w kwocie nawet kilkuset miliardów złotych.


Nowa kategoria obligacji

Projekt dotyczy określenia zasad emisji obligacji kapitałowych – bo tak w Polsce będą nazywać się obligacje typu CoCos – jako nowej kategorii obligacji, kwalifikowanych do kapitału regulacyjnego banków i domów maklerskich oraz środków własnych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, zgodnie z przepisami Unii Europejskiej. Umożliwi to działającym w Polsce bankom, domom maklerskim oraz zakładom ubezpieczeń i reasekuracji emisję najnowszej generacji kapitałowych hybrydowych papierów wartościowych, czyli wspomnianych obligacji typu contingent convertible.

Rozwiązania przyjęte w projekcie tworzą podstawy prawne do emitowania przez banki, domy maklerskie, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji instrumentów kapitałowych wyposażonych w mechanizm absorpcji strat i pozwalają tym podmiotom na pozyskanie dodatkowego kapitału regulacyjnego, zgodnie z wymogami prawa UE, tj. pakietem CRD/CRR oraz rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2015/35.

Co zmieni się w prawie?

Wymienione rodzaje instytucji działających w Polsce otrzymają nowoczesne instrumentarium regulacyjne, pozwalające emitować dotychczas niestosowane w Polsce instrumenty kapitałowe typu CoCos. Są one zaliczane do warstwy kapitału dodatkowego pierwszego stopnia w bankach i formach inwestycyjnych (AT1), jego odpowiednika w zakładach ubezpieczeń (RT1) oraz instrumentów T2 CoCos (stosowanych w Europie) oraz instrumentów kapitałowych Tier 2 i Tier 3 zakładów ubezpieczeń.

Możliwa będzie emisja papierów CoCos wyposażonych zarówno w klauzule przymusowej zamiany, jak też odpis kwoty nominalnej. Projekt wprowadzający ten innowacyjny instrument finansowy wymaga – poza zmianą ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach - wprowadzenia zmian w innych ustawach, w tym w:

  • ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe
  • ustawie z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych
  •  ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 
  • ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe
  • ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
  • ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
  • ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Warto nadmienić, że w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii wiodące banki w pełni wykorzystały potencjał instrumentów typu CoCos w wypełnieniu regulacyjnych wymogów kapitałowych. Do tego ekskluzywnego klubu dołączą wkrótce instytucje polskie.

ikona lupy />
Materiały prasowe