Przeniesienie działalności Getin Noble Banku SA w ramach przymusowej restrukturyzacji to bezpieczeństwo depozytów i zachowanie ciągłości obsługi klientów.

W ramach prowadzonej przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku SA (GNB) nastąpi przeniesienie działalności GNB do nowo utworzonego, odpowiednio skapitalizowanego, bezpiecznego banku należącego do Systemu Ochrony Banków Komercyjnych (SOBK) oraz do BFG. Transakcja ta ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa depozytów i zachowanie ciągłości obsługi klientów. Stanowi rozwiązanie pozwalające uniknąć negatywnych skutków upadłości GNB, która w przypadku niewdrożenia przymusowej restrukturyzacji byłaby nieunikniona i którą odczuliby klienci tego banku, a także cały sektor bankowy w Polsce.

BFG skorzystał z narzędzia, które wprowadziły do polskiego porządku prawnego regulacje unijne tworzące ramy prawne przymusowej restrukturyzacji (tzw. dyrektywa o przymusowej restrukturyzacji banków).

Z perspektywy Urzędu KNF na szczególne uznanie z punktu widzenia poczucia odpowiedzialności za utrzymanie bezpieczeństwa i stabilności polskiego sektora bankowego zasługuje zaangażowanie w proces przymusowej restrukturyzacji GNB największych banków krajowych tworzących System Ochrony Banków Komercyjnych (SOBK). System ten tworzą: ING Bank Śląski SA, Alior Bank SA, Bank Millennium SA, Bank Polska Kasa Opieki SA, BNP Paribas Bank Polska SA, mBank SA, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA oraz Santander Bank Polska SA.

Trudna sytuacja ekonomiczno-finansowa Getin Noble Banku SA była powszechnie znana. Bank był notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i podlegał w związku z tym stosownym obowiązkom informacyjnym. Bank w raporcie okresowym opublikowanym 29 kwietnia br. poinformował inwestorów o przekazaniu do KNF informacji o zagrożeniu upadłością.

Getin Noble Bank, na skutek agresywnego modelu biznesowego realizowanego przez wiele lat bez dostarczenia ze strony podmiotu dominującego odpowiedniego wsparcia kapitałowego, znalazł się w bardzo złej sytuacji ekonomiczno-finansowej i był zagrożony upadłością, a dostępne działania nadzorcze Komisji Nadzoru Finansowego oraz działania samego Banku nie pozwalały na usunięcie tego zagrożenia we właściwym czasie. Komisja oraz Urząd KNF od dłuższego czasu prowadziły intensywne działania nadzorcze mające na celu pełne i szczegółowe wyeksplorowanie wszystkich możliwych ścieżek mogących doprowadzić do poprawy sytuacji ekonomiczno-finansowej GNB. Kluczowe z punktu widzenia uzupełnienia głębokich niedoborów kapitałowych tego banku i podniesienia jego wskaźników wypłacalności do odpowiednich poziomów regulacyjnych wymaganych przez prawo (zarówno krajowe, jak i unijne) i zabezpieczających ponoszone ryzyko, było dokapitalizowanie banku przez jego wiodącego akcjonariusza – pana Leszka Czarneckiego, który jednak takiego dokapitalizowania odmówił. Pan Leszek Czarnecki był zobowiązany do takiego dokapitalizowania w ramach złożonego przez niego w 2011 roku wobec KNF stosownego zobowiązania inwestorskiego, z którego się jednak nie wywiązał. W dniu 28 września 2022 r. KNF nałożyła na pana Leszka Czarneckiego karę pieniężną w wysokości 20 mln złotychotwiera się w nowej karcie za niedochowanie przez Leszka Czarneckiego zobowiązania inwestorskiego.

W konsekwencji braku zapewnienia ostrożnego i stabilnego zarządzania poprzez odpowiednie wyposażenie kapitałowe, GNB znalazł się w sytuacji zagrożenia upadłością, a Bankowy Fundusz Gwarancyjny podjął decyzję o wszczęciu wobec GNB procesu przymusowej restrukturyzacji.

Więcej informacji na temat przymusowej restrukturyzacji GNB znajduje się w komunikacie BFG.