Lista priorytetów polityki pieniężnej obecnie obejmuje dwie sprawy: obniżenie stopy inflacji i usprawnienie komunikacji banku centralnego, uważa senacka kandydatka na członka Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Joanna Tyrowicz.

"Biorąc pod uwagę sytuację gospodarczą w Polsce i na świecie, wydaje się, że lista priorytetów polityki pieniężnej jest bardzo krótka i obejmuje dwie sprawy: obniżenie stopy inflacji i usprawnienie komunikacji banku centralnego. Nie wydaje mi się, żeby na dzisiejszym etapie trzeba się było rozdrabniać i dodawać do tej listy jeszcze jakieś inne zadania, przy tak dalekiej od celu inflacji i tak dużym chaosie informacyjnym - to będą moim zdaniem dwa podstawowe priorytety" - powiedziała Tyrowicz podczas posiedzenia senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Inflacja konsumencka wyniosła w sierpniu 16,1% r/r (według wstępnych danych). Cel inflacyjny Narodowego Banku Polskiego (NBP) to 2,5% +/- 1 pkt proc.

Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych ma wydać opinię w sprawie kandydatury Joanny Bożeny Tyrowicz na członka RPP na posiedzeniu 6 września. Z kolei powołanie Tyrowicz do Rady zostało zaplanowane w porządku obrad Senatu w dniu 7 września.

Senat wybierze swojego przedstawiciela do RPP po tym, jak w lipcu br. odwołał z funkcji członka Rady Rafała Surę.

Senat powołał już w tym roku do RPP Ludwika Koteckiego oraz Przemysława Litwiniuka, którzy zajęli miejsce Eugeniusza Gatnara i Jerzego Kropiwnickiego. Senacka większość zapowiadała wówczas, że w listopadzie Rafała Surę zastąpi Joanna Tyrowicz.

Rada Polityki Pieniężnej działa obecnie w niepełnym składzie, Sejm nie wybrał dotychczas swoich dwóch przedstawicieli. W lutym na miejsce Grażyny Ancyparowicz i Eryka Łona izbie udało się wybrać jednego członka RPP - Wiesława Janczyka. Druga kandydatka - Gabriela Masłowska w ostatniej chwili zrezygnowała z kandydowania. Nieobsadzone pozostaje również miejsce po Jerzym Żyżyńskim, którego kadencja upłynęła z końcem marca.

W skład RPP wchodzi przewodniczący, którym jest prezes NBP, oraz 9 członków powoływanych w równej liczbie przez prezydenta, Sejm i Senat.

Senat powołuje i odwołuje członków RPP bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.

(ISBnews)