Wypracowany przez NBP zysk za 2021 r. zgodnie z ustawą o NBP zostanie przekazany do budżetu państwa jako wpłata w wysokości 10,4 mld zł (95% zysku), a pozostałe 0,5 mld zł (5% zysku) zwiększy fundusz rezerwowy NBP.

Narodowy Bank Polski / foto: materiały prasowe

W 2021 r. NBP odnotował wzrost wartości aktywów i pasywów o 131 mld zł.

• Suma bilansowa NBP na koniec 2021 r. wyniosła 825,3 mld zł. To o 131 mld zł więcej niż w rok wcześniej.

• Najwyższy wynik finansowy NBP w historii

– prawie 11 mld zł.

Źródłem tak wysokiego zysku NBP za 2021 r. były operacje przeprowadzane w ramach zarządzania rezerwami w walutach obcych i złocie.

Definicje:

Suma bilansowa NBP – wielkość aktywów i pasywów Banku.

Aktywa NBP – kontrolowane przez NBP zasoby powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które zgodnie z oczekiwaniami spowodują w przyszłości wpływ do NBP korzyści ekonomicznych.

Pasywa NBP – pieniądz w obiegu, zobowiązania i kapitał własny NBP.

Wynik finansowy NBP – różnica pomiędzy osiągniętymi przychodami a poniesionymi kosztami dotyczącymi danego roku obrotowego.

Dbamy o wartość polskiego pieniądza

foto: materiały prasowe