Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Globe Trade Centre (GTC), zwołane na 29 czerwca 2021 r., zdecyduje o podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji do 97 111 024 akcji serii O bez prawa poboru, wynika z projektów uchwał.

Obecnie kapitał spółki dzieli się na 485 555 122 akcji.

"Emisja akcji serii O będzie miała charakter subskrypcji prywatnej [...] która jest skierowana wyłącznie do wybranych inwestorów [...] i jako taka jest zwolniona z obowiązku opublikowania prospektu emisyjnego" - czytamy w projekcie.

"Celem podwyższenia kapitału zakładowego [...] jest umożliwienie spółce osiągnięcia jej celów strategicznych oraz ułatwienia dalszego rozwoju działalności spółki. Wpływy z emisji akcji serii O zostaną wykorzystane w celu sfinansowania nabycia nieruchomości i rozwoju projektów na posiadanym przez spółkę banku ziemi, przy utrzymaniu poziomu wskaźnika LtV zgodnego ze średniookresowym celem przyjętym przez spółkę. [...] Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy spółki prawa poboru powinno pozwolić spółce na poszerzenie jej bazy inwestorów poprzez zaoferowanie akcji serii O w subskrypcji prywatnej nowym oraz obecnym inwestorom na terytorium Polski oraz za granicą" - czytamy w uzasadnieniu.

Grupa GTC jest jedną z czołowych spółek sektora nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej, oferującą powierzchnie biurowe i handlowe. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r. W 2020 r. miała ok. 160 mln euro przychodów z najmu i usług.

(ISBnews)