W 2021 roku rozpoczęła się nowa perspektywa finansowa UE, inaczej nazywana Okresem Programowania. Obejmuje ona lata 2021-2027, w trakcie których wydatkowanie środków finansowych ma zostać „zaplanowane” i „przeprowadzone”. Znaczna część budżetu przyznanego każdemu z państw członkowskich UE przeznaczona zostanie na wspieranie projektów realizowanych przez przedsiębiorstwa, głównie z sektora MŚP, ale nie tylko. Przedsiębiorcy zdają sobie z tego sprawę i pilnie śledzą postępy w przygotowaniu wdrażania krajowych programów finansowanych ze środków unijnych.

Firmy, które chciałby skorzystać z pomocy publicznej muszą pamiętać o żelaznej zasadzie – planowany do realizacji projekt musi spełniać jednocześnie dwa warunki:

  • jest uzasadniony z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorstwa,
  • przyczynia się do osiągnięcia zaplanowanych przez państwo członkowskie szerszych celów, zwanych celami operacyjnymi lub celami strategicznymi.
Reklama

Jak to rozumieć? Każde państwo członkowskie UE zgłasza do Komisji Europejskiej własne potrzeby gospodarcze, społeczne i inne, a następnie uzgadnia to, na co chciałoby przyznane środki finansowe przeznaczyć/wykorzystać. Uzgodnienia te przyjmują formę planów strategicznych i programów obowiązujących w ramach danego Okresu Programowania. Z punktu widzenia przedsiębiorcy dofinansowanie otrzymują jedynie projekty, które „wpisują się” w ramy dokumentów programowych przygotowanych przez państwo członkowskie UE, bo to w tych dokumentach znajdują się warunki określające jakiego typu cele na poziomie wyższym niż poziom przedsiębiorstwa mają zostać osiągnięte przy udziale wspólnotowych środków finansowych.

– Jeżeli jako przedsiębiorca stworzymy projekt, który spełnia cele szersze (programowe), jest dobrze przygotowany, wewnętrznie spójny, logiczny i realny (wykonalny pod względem rzeczowym i finansowym) – a taki może być, jeśli został przygotowany metodycznie – o wynik oceny powinniśmy być spokojni – mówi Dominika Byrska, dyrektor Biura Produktów i Procesów Kredytowych w Pionie Bankowości Przedsiębiorstw Banku Pekao S.A. I dopowiada: – Pamiętajmy jednak, że zwieńczeniem procesu przygotowywania projektu jest opisanie go w formie wniosku projektowego, który musimy złożyć do odpowiedniej instytucji oceniającej.

Doradztwo i finansowanie dla firm korzystających z grantów unijnych

Przedsiębiorcy nie są pozostawieni sami sobie w procesie przygotowania założeń projektu, jak i wniosku projektowego. Z pomocą przychodzi Bank Pekao. W Banku pracuje zespół ekspertów z dziedziny przygotowywania projektów inwestycyjnych oraz aplikowania o środki pomocowe specjalizujący się w funduszach Unii Europejskiej i programach publicznych. Przedsiębiorcy zainteresowani pozyskaniem dotacji mogą zwrócić się o konsultację założeń projektowych planowanych przez nich przedsięwzięć inwestycyjnych. Eksperci Banku zwracają uwagę zarówno na możliwości, jak i ryzyka, analizują podstawy finansowe projektów i oceniają ich potencjał w zakresie możliwości uzyskania dotacji. Analizowane są zarówno szanse na pozyskanie dotacji ze źródeł wskazanych przez firmę, jak i ewentualnych innych środków – zarówno programów unijnych, jak i krajowych. Równocześnie ocenia się stronę ekonomiczno-finansową przedsięwzięcia (pod kątem możliwości uzyskania finansowania bankowego na pokrycie udziału własnego firmy w projekcie i/lub pokrycie nakładów i wydatków niekwalifikowanych, a także finansowania pomostowego).

Bank może także zarekomendować przedsiębiorcom usługi doradztwa unijnego renomowanych firm doradczych, z którymi zawarł umowy ramowe o współpracy w zakresie świadczenia usług tego typu. W rezultacie klienci Pekao otrzymują pakiet pomocy w procesie pozyskiwania środków pomocy publicznej, a jednocześnie – w miarę potrzeb – mogą skorzystać z instrumentów bankowych, w tym z promesy kredytowej, kredytu czy leasingu, jako uzupełnienie budżetu swojego projektu.

Korzyści dla przedsiębiorcy:

  • Pekao, jako bank, może zaoferować całościowy pakiet usług „powiązanych” ze środkami unijnymi – nie tylko doradztwo, ale również instrumenty bankowe, np. promesę kredytową, finansowanie kredytowe lub leasing,
  • doświadczenie ekspertów specjalizujących się w funduszach Unii Europejskiej, którzy potrafią rzetelnie i bezstronnie ocenić pomysł na projekt, a także współpracować z firmami doradczymi rekomendowanymi przez bank,
  • szybszy proces pozyskania kompleksowego wsparcia unijnego,
  • poprzez doradztwo unijne bank nie realizuje pojedynczego projektu, lecz buduje z przedsiębiorcą relację na lata, gdzie zadowolenie przedsiębiorcy i bezpieczeństwo jego zasobów są kluczowe,
  • informacje o planowanym przedsięwzięciu przekazane przez przedsiębiorcę są objęte tajemnicą bankową.

Schemat współpracy przy aplikowaniu o środki pomocowe:

  • bank rekomenduje dla konkretnego projektu usługi wybranych firm doradczych, z którymi zawarł ramowe umowy o współpracy,
  • przedsiębiorca – bank – doradca zawierają umowę trójstronną dotyczącą przygotowania dokumentacji aplikacyjnej do danego konkursu dotacyjnego/źródła finansowania,
  • doradca i bank świadczą usługi zgodnie z zakresem swoich kompetencji, ściśle ze sobą współpracując dla osiągnięcia sukcesu w aplikowaniu o środki przez przedsiębiorcę.

Artykuł z cyklu "Edukacja Przedsiębiorcy" powstał we współpracy z Bankiem Pekao.