W pierwszej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych przeznaczonych do wsparcia inwestycji jest w sumie 20 mld zł. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest jednak zależna od priorytetu obszaru, w którym mieści się planowana inwestycja. W sumie można uzyskać od 80 do nawet 95 proc. potrzebnych środków. To oznacza, że pozostałe pieniądze potrzebne na realizację projektu musi zapewnić JST w ramach wkładu własnego. Jak zaznaczają eksperci należy pamiętać o tym, że wartość inwestycji w tym przypadku oznacza całkowitą łączna wartość wynagrodzenia wykonawcy, do którego zalicza się ceny dostaw wynikających z umowy na realizację zadania.

Całkowicie online

Wnioski należy składać do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego. Służy do tego specjalna aplikacja Polski Ład. To oznacza, że nie przewidziano dla tego programu możliwości składania dokumentów w wersji papierowej. Cała procedura odbywa się wyłącznie online.

Wcześniej trzeba w związku z tym uzyskać dostęp do aplikacji. Może się o niego ubiegać reprezentant - osoba upoważniona lub mająca pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu JST oraz skarbnik lub osoba mająca jego pełnomocnictwo. Można i należy zatem złożyć dwa wnioski o dostęp do aplikacji. Składa się je przez platformę ePUAP z profilu należącego do JST lub związku JST na skrzynkę /BGK/polskilad. Samorządy, które nie mają konta na platformie, muszą je wcześniej założyć. Wystarczy do tego wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz podanie danych kontaktowych i rejestracyjnych.

Do dokumentu trzeba dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania JST lub związku JTS lub pełnomocnictwo udzielone przez skarbnika JST, jeśli na wniosku podpisała się osoba przez niego wyznaczona, oraz zaświadczenie o wyborze organu wykonawczego (wójta, burmistrza, prezydenta) lub powołaniu w skład zarządu powiatu, województwa lub związku międzygminnego. Związki JST powinny również dołączyć swój statut. We wniosku należy podać adres e-mail, na który ma zostać przesłany link umożliwiający ustawienie hasła do logowania w aplikacji.

Dokumentacja

Po zalogowaniu się do aplikacji należy potwierdzić przyjęcie do wiadomości i stosowania postanowień regulaminu oraz zapoznanie się z oświadczeniami. Inaczej nie będzie można przejść do następnego etapu, jakim jest złożenie wniosku o dofinansowanie.

Wniosek powinien zawierać dokładny opis planowanej inwestycji. A to oznacza wskazanie obszaru priorytetowego, w ramach, którego ma być realizowana inwestycja. Od tego zależy bowiem poziom przyznanego dofinansowania.

Poza tym należy wskazać nazwę inwestycji, czyli czy będzie to budowa przedszkola, szkoły, drogi, oraz opisać krótko jej charakter, przez wskazanie najważniejszych informacji na temat planowanych prac. Wymagane jest też złożenie oświadczenia na temat tego, że procedura zakupowa dla składanego wniosku zostanie uruchomiona w ciągu sześciu miesięcy od dnia udostępnienia promesy. Trzeba też wskazać okres realizacji inwestycji, jej wartość, kwotę udziału własnego oraz wnioskowanych środków. Warto dokładnie przeanalizować koszty inwestycji. Jeśli bowiem wzrosną po przyznaniu promesy wstępnej, to JST lub związek JST będzie musiał je pokryć z własnego budżetu. Dofinansowanie jest bowiem udzielane maksymalnie na poziomie określonym w przyznanej promesie. Trzeba też pamiętać o tym, że o wsparcie mogą ubiegać się wyłącznie nowe projekty. Inwestycje już rozpoczęte nie mogą liczyć na dofinansowanie. Eksperci zwracają też uwagę na to, by pamiętać o podpisaniu składanego wniosku przez obu użytkowników aplikacji. Inaczej nastąpi jego anulowanie.

Może się okazać, że po złożeniu wniosku samorząd odkryje błąd w przesłanym dokumencie. W takiej sytuacji można anulować dotychczas złożony wniosek i wypełnić nowy wniosek. Jest na to jednak czas tylko do końca naboru. Po tym okresie korekta nie będzie możliwa. Na razie wnioski są zbierane do 30 lipca. Nie jest jednak wykluczone, że ten czas ulegnie wydłużeniu.

Wniosek akceptuje Prezes Rady Ministrów. Po wyrażeniu zgody na objęcie danego projektu dofinansowaniem, BGK udziela promesy wstępnej, dzięki której JST lub związek JST może uruchomić postępowanie przetargowe niezbędne do realizacji inwestycji. Po jego zakończeniu konieczne jest złożenie kolejnego wniosku, znowu za pośrednictwem aplikacji Polski Ład. Tym razem jego celem jest udzielenie promesy inwestycyjnej na dofinansowanie inwestycji ze środków programu. Wypłaty środków następują w tzw. oknach płatniczych, czyli stałych terminach wypłat ogłaszanych na stronie internetowej banku. W każdym miesiącu planowane są dwa okna płatnicze. Obowiązują jednak pewne zasady. W przypadku inwestycji, których realizacja nie będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy, dofinansowanie zostanie wypłacone dopiero po zakończeniu inwestycji. W przypadku pozostałych projektów, czyli takich, których termin realizacji jest dłuższy niż rok, wypłata nastąpi w dwóch lub trzech transzach. Podstawą do realizacji każdej z nich będzie zakończenie poszczególnych etapów projektu, czyli zgodność z harmonogramem realizacji inwestycji.