Zasady rozdziału i przekazywania m.in. jednostkom samorządu terytorialnego dofinansowania na realizację zadań inwestycyjnych, których celem jest przeciwdziałanie COVID-19 - przewiduje projekt uchwały dot. ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Chodzi o projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, który ukazał się w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Osobą odpowiedzialną za opracowanie projektu jest szef KPRM Michał Dworczyk.

"Projekt przewiduje ustanowienie Rządowego Programu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, określającego zasady rozdziału i przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego oraz związkom jednostek samorządu terytorialnego dofinansowania na realizację zadań inwestycyjnych, których celem jest przeciwdziałanie COVID-19, przyznawanego na podstawie promes udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego" - czytamy w projekcie.

Jak podano, celem Rządowego Programu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych jest w szczególności pobudzenie aktywności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego, rozwój lokalnej przedsiębiorczości, poprawa warunków życia obywateli, powstanie nowych miejsc pracy, wsparcie zrównoważonego rozwoju oraz efektywne zaangażowanie sektora finansowego.

Wskazano, że dofinansowanie będzie przyznawane na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach obszarów priorytetowych wymienionych w Programie.

"Jednocześnie projekt przewiduje, że dofinansowanie z Programu będzie mogło być przyznane jedynie w przypadku posiadania przez wnioskodawcę udziału własnego na realizację inwestycji, pochodzącego ze środków innych niż środki z Programu, w wysokości nie niższej niż 5 proc., 10 proc., 15 proc. albo 20 proc. wartości zadania inwestycyjnego (w zależności od obszaru priorytetowego), rozumianej jako całkowita łączna wartość wynagrodzenia wykonawcy za wykonanie zadania inwestycyjnego, w tym wartość ceny dostaw określonych w umowie lub umowach mających na celu realizację zadania inwestycyjnego" - napisano.

Dofinansowanie będzie wypłacane na podstawie promes udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, po zakończeniu realizacji zadania inwestycyjnego lub jego wydzielonego etapu.

Ponadto, dofinansowanie będzie mogło być przyznane wyłącznie na inwestycje, dla których na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie nie ogłoszono postępowań mających na celu wyłonienie wykonawcy lub wykonawców.

Program będzie finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w ustawie z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to III kwartał 2021 r.