Podatkowe aspekty prawne kryptowalut

„Aktualnie w Polsce w roku 2021 kryptowaluty są w pełni legalne i nie ma żadnego prawa, które zabraniałoby posiadania lub korzystania z nich. Jeśli swoim działaniem nie łamiemy powszechnie obowiązujących przepisów, nie mamy się czego obawiać.” – Mówi Tomasz Kabarowski, założyciel kantoru wymiany kryptowalut - kantorbitcoin.pl

Kryptowaluty są zwolnione również z podatku VAT. Zwolnienie z VAT-u w przypadku walut cyfrowych obowiązuje na mocy orzeczenia wydanego w dniu 22.10.2015r. w trybunale sprawiedliwości UE. Orzeczenie jest wiążące w państwach wspólnoty europejskiej.

Oprócz VAT’u, kryptowaluty nie są objęte również podatkiem PCC (od czynności cywilno-prawnych), ponieważ nie kwalifikują się one pod definicję prawa majątkowego.

Podatek od kryptowalut

W polskim systemie podatkowym od 2019 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące podatku dochodowego, a także obrotu dokonywanego za pomocą kryptowalut. W efekcie tych zmian dochody, które uzyskamy z obrotu walutami wirtualnymi podlegają podatkowi wysokości 19% i jest to wartość stała. Są one uznawane jako przychód z zysków kapitałowych i nie łączą się z innymi inwestycjami, które możemy równolegle prowadzić. Jeśli stracimy na akcjach, ale zarobimy na kryptowalutach, to nie możemy odliczyć sobie tych strat od naszego dochodu uzyskanego za pomocą walut cyfrowych. Jeśli za usługi lub towary zapłacimy za pomocą kryptowaluty również należy to uwzględnić w swoim zeznaniu podatkowym (nawet jeśli są to drobne zakupy lub pojedyncze transakcje).

Wymiany pomiędzy kryptowalutami nie są objęte podatkiem w kontekście podatku dochodowego. Sposób w jaki dokonujemy wymiany również nie ma w tym wypadku znaczenia (wymiana może odbywać się na giełdzie, kantorze lub w inny sposób, pozwalający wykazać, że doszło do takowej transakcji). Podatek obowiązuje nas w momencie, gdy wymieniamy swoje kryptowaluty na walutę fiducjarną (np. złotówki, dolary czy euro) i nie ma znaczenia, czy środki te dalej pozostają na giełdzie, czy trafiły już na konto bankowe.

Należy więc uważać, jeśli handlujemy kryptowalutami na giełdach w parze do złotówki czy euro, ponieważ możemy znacznie utrudnić sobie w ten sposób proces rozliczenia się z naszych transakcji. Jeśli jesteśmy aktywnymi handlarzami, to dobrze rozważyć zamianę danej pary kryptowalutowej z walutą fiducjarną na stabilne kryptowaluty jak np. USDC, ponieważ te nie są one kwalifikowane jako waluty fiducjarne. Taką wymianę uznajemy więc jak transakcję pomiędzy dwoma kryptowalutami, która nie podlega opodatkowaniu do chwili realizacji zysku.

Koszty uzyskania przychodu

Jeśli będziemy w stanie wykazać wysokość opłat transakcyjnych, za przesyłanie swoich kryptowalut np. między portfelami lub w transakcjach na giełdach to możemy potraktować je jako koszt uzyskania przychodu i o tę kwotę pomniejszyć swój podatek.

Ponadto możemy odliczyć również udokumentowane wydatki, które poczyniliśmy na nabycie walut wirtualnych. Jesteśmy zobowiązani także do wykazania w zeznaniu podatkowym wszystkich rocznych kosztów poniesionych w związku z nabyciem walut cyfrowych, nawet jeśli nie wygenerujemy z tego tytułu żadnych zysków.

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.