Rząd planuje zmianę "Tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm", poprzez ograniczenie kręgu beneficjentów pożyczki płynnościowej, przedłużenie maksymalnych terminów na przyjmowanie wniosków o finansowanie płynnościowe i zawieranie umów pożyczek, a także wydłużenie okresów karencji w spłacie kapitału oraz odsetek, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie programu rządowego "Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm" planowane jest w I kw.

"Od jesieni 2020 roku, niektóre obszary gospodarki w Polsce zostały w sposób szczególny dotknięte ponownymi ograniczeniami. Przedsiębiorstwa ponownie znalazły się pod znaczną presją z powodu drugiej fali pandemii, która okazała się znacznie bardziej intensywna niż wiosną. Biorąc pod uwagę powyższe, zauważa się konieczność wprowadzenia zmian w realizowanym programie rządowym 'Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm'" - czytamy w wykazie.

W związku z tym rekomendowane jest:

- Ograniczenie kręgu beneficjentów pożyczki płynnościowej do dużych przedsiębiorców, tj. takich: (i) które zatrudniają więcej niż 249 pracowników (stan na 31 grudnia 2019 r.), z wyłączeniem właściciela, lub (ii) których roczny obrót za 2019 r. przekracza 50 mln euro oraz suma bilansowa w 2019 r. przekracza 43 mln euro. Wynika to z faktu, że MŚP rzadziej korzystały z tego instrumentu.

- Przedłużenie maksymalnych terminów na przyjmowanie wniosków o finansowanie płynnościowe do 30 września 2021 roku, a na zawieranie umów pożyczek - do 31 grudnia 2021 roku oraz na udzielanie finansowania (w przypadku zawarcia w umowach pożyczek warunków zawieszających) - do 31 marca 2022 roku. PFR będzie miał prawo do ustalenia krótszych terminów na dokonywanie tych czynności, a także ich przedłużenia. Obecnie wnioski w ramach programu mogą być składane do 30 kwietnia 2021 roku.

- Wydłużenie okresów karencji w spłacie kapitału oraz odsetek, a także obniżenie oprocentowania w zakresie instrumentu pożyczki płynnościowej.

- Wprowadzenie uproszczeń w zakresie rozpatrywania wniosków, spełniających jeden z poniższych warunków:

a) beneficjent ubiega się o wsparcie w łącznej kwocie niższej niż 3,5 mln zł; lub

b) beneficjent prowadzi działalność w sektorze ochrony zdrowia i ubiega się o wsparcie nie przekraczające równowartości 3 mln euro.

W takich wypadkach przedsiębiorca będzie miał prawo skorzystać z uproszczeń polegających m.in. na skróconym i ograniczonym badaniu due diligence.

- Przyznanie PFR prawa do wystąpienia do Rady Ministrów o podjęcie decyzji w sprawie udzielenia finansowania płynnościowego, na rzecz przedsiębiorcy który: (i) jest przedsiębiorcą mającym istotne znaczenie dla gospodarki państwa, tj. przedsiębiorcą znajdującym się na liście spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa zawartej w rozporządzeniu prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym lub (ii) kwota finansowania, o którą ubiega się przedsiębiorca przekracza 500 mln zł.