Senat poparł w piątek zmianę ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, nie wprowadzając do niej żadnych poprawek. Nowe regulacje mają m.in. wzmocnić nadzór nad transgraniczną działalnością ubezpieczeniową. Ustawa trafi teraz do prezydenta.

W głosowaniu ustawę poparło 99 senatorów, nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.

Przepisy ustawy wdrażają m.in. dyrektywę ws. rynków instrumentów finansowych i regulacje UE dotyczące ESAs - Europejskich Urzędów Nadzoru. Na ESAs składają się: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA), Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) oraz Europejski Urząd Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA).

Nowela wprowadza mechanizmy wzajemnego przekazywania informacji pomiędzy organami nadzorczymi poszczególnych państw członkowskich i EIOPA. Ma to pozwolić na podjęcie odpowiednich działań prewencyjnych i interwencji.

Ustawa umożliwia też spółce prowadzącej system obrotu instrumentami finansowymi oraz firmie inwestycyjnej prowadzącej ASO lub OTF przekazywanie wymaganych regulacjami informacji za pośrednictwem zatwierdzonego mechanizmu sprawozdawczego.

Nowe przepisy implementują dyrektywę 2014/65/UE3 przez zapewnienie, aby każda osoba uprawniona miała obowiązek niezwłocznego zgłaszania właściwym organom wszelkich faktów lub decyzji dotyczących danego podmiotu przedsiębiorstwa, które mogą wywołać niepożądane skutki.

Celem zmiany jest także dostosowanie do rozwiązań dyrektywy, zgodnie z którymi właściwe organy mają mieć zagwarantowane uprawnienia do pozyskiwania informacji od podmiotów świadczących usługi w zakresie publikowania lub raportowania danych o transakcjach instrumentami finansowymi, które nie będą objęte nadzorem ESMA.

Nowela gwarantuje tzw. sygnalistom, że wskazanie, zgłoszenie naruszeń lub potencjalnych naruszeń nie narusza tajemnicy zawodowej ani obowiązków zachowania poufności informacji. Przekazanie KNF takiego zgłoszenia nie może stanowić przyczyny rozwiązania z osobą zgłaszającą umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy o podobnym charakterze.

Od dnia 1 stycznia 2022 r. dostawcy usług w zakresie udostępniana informacji będą, co do zasady, nadzorowani przez Europejski Urząd Giełd i Papierów Wartościowych, z wyjątkiem zatwierdzonych mechanizmów sprawozdawczych i zatwierdzonych podmiotów publikujących.

W ustawie aktualizuje się wykaz podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, które zostały wymienione w odpowiednim zapisie ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym.

Wprowadzane są także zmiany dotyczące funkcjonowania spółek publicznych. Dotyczą one powszechnej dematerializacji akcji, tzn. całkowitej rezygnacji z postaci papierowej dokumentu akcji, które od 1 marca 2021 r. będą funkcjonować wyłącznie w formie zapisu na rachunku papierów wartościowych lub w depozycie papierów wartościowych.