Banki komercyjne w Polsce prognozują, że należności od sektora niefinansowego wzrosną w tym roku o 9,3%, zaś depozyty pozyskiwane w sektorze niefinansowym zwiększą się o 9,9%, wynika z ankiety Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) przeprowadzonej wśród krajowych banków.

"Planowany jest dalszy wzrost portfela należności od sektora niefinansowego, który ma wynieść 9,3%. Banki komercyjne zakładają, iż w 2014 r. będą kredytowały w dużej mierze przedsiębiorstwa wobec czego portfel należności od przedsiębiorstw miałby odnotować wzrost aż o 18,4%. Znacznie ostrożniej zakładana jest zmiana w portfelu należności od gospodarstw domowych, który miałby powiększyć się o 5,0%" - czytamy w informacji Komisji.

Według ankiety, należności przedsiębiorstw mają wzrosnąć w tym roku o 18,4% 297,3 mld zł, w tym dużych przedsiębiorstw - o 22,7% do 133,7 mld zł, a małych i średnich przedsiębiorstw - o 14,5% do 162,8 mld zł.

Z kolei wzrost należności gospodarstw domowych przewidywany jest na poziomie 5,0% r/r do 541,4 mld zł, w tym wzrost kredytów mieszkaniowych ma wynieść 2,1% do 336,8 mld zł, a kredytów konsumpcyjnych - o 10,7% do 131,0 mld zł.

"Jakość portfela należności od sektora niefinansowego nieznacznie się pogorszy (z 8,6% do 8,7%). Jednocześnie banki komercyjne planują wzrost wartości odpisów zarówno na należności z utratą wartości od przedsiębiorstw, jak i od gospodarstw domowych. W efekcie poziom wskaźnika pokrycia odpisami należności z utratą wartości (coverage ratio) wzrośnie według planów banków dla portfela należności od przedsiębiorstw z 46,8% do 51,8%. Dla gospodarstw domowych wskaźnik ten pozostanie na praktycznie niezmienionym poziomie" - czytamy dalej.

Według prognoz banków, jakość należności od przedsiębiorstw poprawi się do 11,1% z 11,8% w ubr., zaś od gospodarstw domowych - pogorszy się do odpowiednio: 7,5% z 7,0%. Odpisy na należności od sektora niefinansowego mają się zwiększyć o 16,4% do 43,1 mld zł, w tym na należności od przedsiębiorstw - o 23,4% do 17,1 mld zł, a od gospodarstw domowych - o 12,2% do 25,9 mld zł.

KNF stwierdza, że podobnie jak w latach ubiegłych, także i w 2014 r. banki komercyjne planują dalszy rozwój działalności w szczególności poprzez rozwój poziomu należności od sektora przedsiębiorstw.

"Zważywszy jednak na dotychczasowy niewielki wzrost tego portfela, a także ze względu na nadal wymagające otoczenie gospodarcze prawdopodobnie nie wszystkie banki będą mogły zrealizować swoje zamierzenia zgodnie z wytyczonymi planami. Jednym z czynników działających na rzecz wzrostu należności od sektora przedsiębiorstw jest zachęta do kredytowania segmentu MŚP zawarta w nowych regulacjach CRR/CRDIV. Należy jednak dodać, iż plany znacznego powiększenia tego portfela były zakładane w ubiegłym roku, jednak w rzeczywistości zrealizowano je tylko w niewielkim stopniu" - czytamy w informacji.

Po stronie pasywów banki planują dalsze ograniczenie wartości finansowania zagranicznego (głównie od podmiotów powiązanych) i pozyskiwanie finansowania poprzez zwiększanie bazy depozytowej, podano dalej.

"Dalsza dywersyfikacja źródeł finansowania, zmniejszająca zależność banków od swoich grup kapitałowych wynika w dużej mierze z wygaszania starego portfela kredytów walutowych. Biorąc jednak pod uwagę planowany przez banki wzrost bazy depozytowej oraz porównując go z osiągniętym zwiększeniem tego portfela w 2013 r. można przypuszczać, iż plany banków odnośnie do wzrostu tego portfela mogą zostać nie w pełni zrealizowane we wszystkich bankach" - napisano w materiale.

"Według planów banków rozwój działalności będzie finansowany w głównej mierze przez zebrane depozyty, głównie od sektora niefinansowego. Depozyty sektora finansowego będą dla grupy banków komercyjnych niższe (na koniec 2014 r. wobec 2013 r. o 5,1%), natomiast zakładany jest znaczny wzrost depozytów pozyskiwanych w sektorze niefinansowym (na koniec 2014 r. takie depozyty miałyby być wyższe o 9,9%)" - poinformowała Komisja.

Według prognoz banków, depozyty sektora niefinansowego sięgną w tym roku 763,1 mld zł, w tym depozyty gospodarstw domowych wzrosną o 7,5% do 517,4 mld zł, a depozyty przedsiębiorstw - o 17,2% do 232,2 mld zł.

"Dywersyfikując źródła finansowania, banki powinny mocniej brać pod uwagę również ich strukturę terminową, aby nie powiększać luk płynności i starać się jednocześnie zapewnić sobie stabilne długoterminowe finansowanie" - konkluduje KNF.