Roczna zmiana indeksu WIG wyniosła 26,2%, a WIG20 20,4%. Indeks WIG20TR, który jest obliczany z uwzględnieniem dochodów z akcji, odnotował wzrost o 28,7%. Indeksami sektorowymi o najwyższych wzrostach w 2012 roku były kolejno WIG-SUROWCE (+78,9%), WIG-CHEMIA (+57,9%) oraz WIG-PALIWA (+39,1%). Największe spadki odnotowały WIG-BUDOWNICTWO (-30,9%), WIG-TELEKOMUNIKACJA (-21,2%) i WIG-ENERGIA (-2,7%). Indeks rynku NewConnect, NCIndex odnotował spadek o 20,1%.

Rok 2012 przyniósł dalszy wzrost liczby notowanych spółek, zarówno na Głównym Rynku GPW, a także na NewConnect, przy czym liczba debiutów na obu rynkach była niższa niż w 2011 r. Na Głównym Rynku liczba spółek wzrosła z 426 na koniec 2011 r. do 438, a w ciągu dwunastu miesięcy 2012 r. miało miejsce 19 debiutów. Kapitalizacja spółek krajowych na Głównym Rynku wzrosła o 17,3% do 523,4 mld zł, a łączna kapitalizacja spółek krajowych i zagranicznych o 14,2% do 734,0 mld zł. Na NewConnect w roku 2012 zadebiutowało 89 spółek, a łączna liczba notowanych podmiotów wzrosła o 22,2% do 429. Kapitalizacja spółek krajowych i zagranicznych łącznie na tym rynku zwiększyła się o 30,6% do 11,1 mld zł.

W 2012 r., mimo niższej aktywności emitentów na rynku pierwotnym, kolejne spółki zagraniczne zdecydowały się na debiut w Warszawie. Na początku grudnia zadebiutowała 50. zagraniczna spółka, a na koniec roku łącznie na GPW notowanych było 51 spółek zagranicznych, w tym 43 na Głównym Rynku i 8 na NewConnect.

Analogicznie do innych giełd światowych, GPW odnotowała niższą wartość obrotów akcjami. Średnie obroty na sesję na Głównym Rynku wyniosły 753 mln zł i były niższe o 24,6% niż w rekordowym roku 2011. Na NewConnect obroty obniżyły się o 38,1% do 4,6 mln zł na sesję. Jednocześnie w 2012 r. GPW nadal zwiększała udziały w wartości obrotu na giełdach Europy Środkowej i Wschodniej. Obrót akcjami na GPW stanowił 53,7% obrotów w Regionie w 2012 wobec 50,0% w 2011 r.

Na rynku kontraktów terminowych GPW odnotowała spadek średniego wolumenu na sesję o 26,9%, w przypadku opcji spadek średniego sesyjnego wolumen obrotu wyniósł 19,7%.

Znacznym wzrostem głównych parametrów rynkowych charakteryzował się w roku 2012 rynek Catalyst. Liczba emitentów wzrosła do 155, a wartość emisji o 30,7% do rekordowego poziomu 52,3 mld zł. Średnie obroty na sesję wzrosły ponad dwukrotnie do 4,5 mln zł.

Na rynku Treasury BondSpot Poland, przeznaczonym do notowań skarbowych papierów wartościowych, obroty w transakcjach kasowych wzrosły o 46,7% do 449,6 mld zł.

Rok 2012 to także kluczowy etap pracy nad nowym systemem transakcyjnym dla rynków finansowych GPW, którego uruchomienie nastąpi 15 kwietnia 2013 r.

W 2012 r., Grupa GPW powiększyła się o Towarową Giełdę Energii, w znaczący sposób poszerzając obszar działalności Giełdy o rynek towarowy. Środki na akwizycję zostały pozyskane z emisji obligacji GPW o łącznej wartości nominalnej 245 mln zł, które są notowane na rynku Catalyst. W grudniu 2013 r. Towarowa Giełda Energii uruchomiła nowy perspektywiczny rynek – Giełdę Gazu.

- Kapitalizacja spółek krajowych na Główny Rynku wzrosła o 17,3%, indeks WIG wzrósł 26,2%, a średnie obroty na sesję wyniosły 753 mln zł (spadek o 24,6%)
- GPW kończy rok znacznym wzrostem liczby emitentów - 19 debiutów na Głównym Rynku, 89 na NewConnect i 64 na Catalyst
- W okresie pogorszonej koniunktury na światowych rynkach, GPW zwiększyła udziały w obrocie akcjami w Regionie
- Rynek instrumentów dłużnych Catalyst odnotował znaczny wzrost wartości emisji (+30,7%) i obrotów sesyjnych
- GPW przeprowadziła kluczowy etap prac nad wdrożeniem nowego systemu transakcyjnego (UTP) oraz przejęła Towarową Giełdę Energii (TGE), która z kolei uruchomiła Giełdę Gazu