Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, która przewiduje m.in. współpracę KNF z europejskimi urzędami nadzorującymi rynek finansowy - poinformowała w poniedziałek Kancelaria Prezydenta.
Reklama

Uchwalona przez Sejm pod koniec października br. nowelizacja ma na celu dostosowanie polskiego prawa do przepisów unijnych. Chodzi o przepisy dotyczące przepływu informacji i współpracy między Komisją Nadzoru Finansowego a europejskimi urzędami nadzorczymi. Według resortu finansów nowe regulacje zmierzają do większej integracji nadzoru nad europejskimi rynkami finansowymi oraz zwiększają bezpieczeństwo obrotu na krajowym rynku finansowym.

Unijna dyrektywa, do której dostosowano polskie przepisy, zmierza do m.in. zwiększenia integracji nadzoru w Europie.

Nowe regulacje przewidują np. obowiązek powiadamiania właściwego europejskiego urzędu nadzoru przez Komisję Nadzoru Finansowego o niektórych działaniach, w szczególności o wydanych albo cofniętych zezwoleniach dotyczących wykonywania działalności na rynku finansowym, jak również o przypadkach odmowy wydania takiego zezwolenia. Ponadto ustawa przewiduje, że KNF, na podstawie porozumień zawieranych z organami nadzoru państw członkowskich, będzie mogła przejąć zadania innego europejskiego organu albo delegować nań swoje zadania.