Zysk netto grupy PKO BP w trzecim kwartale 2012 roku spadł do 921 mln zł z 1017 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w komunikacie. Zysk banku okazał zgodny z oczekiwaniami rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 916,5 mln zł.

Skonsolidowany zysk netto PKO Banku Polskiego za trzy kwartały 2012 r. wyniósł 2.874 mln zł. Przyczynił się do tego wzrost wyniku z działalności biznesowej o 6,7 proc., w tym z wyniku odsetkowego o 8,7 proc. r/r oraz dyscyplina kosztowa – podaje serwis prasowy banku.

Grupa Kapitałowa utrzymuje wysoką efektywność działania oraz silną pozycję kapitałową i płynnościową.

W trzecim kwartale nastąpiło dalsze osłabienie aktywności gospodarki do ok. 1,5-2 proc. r/r wobec 2,3 proc. w II kwartale 2012 r., przy relatywnie słabym tempie wzrostu konsumpcji prywatnej i stopniowo słabnącej dynamice inwestycji zarówno prywatnych, jak i publicznych. Odnotowano spadek aktywności na rynku kredytów mieszkaniowych, pogorszyła się także sytuacja na rynku kredytów dla przedsiębiorstw.

W Grupie PKO BP utrzymano rekordowy poziom efektywności działania mierzonej wskaźnikiem C/I, który na koniec września 2012 r. osiągnął poziom 38,8 proc., czyli o 0,7 p.p. niższy w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Przyczyniła się do tego wyższa dynamika wyniku z działalności biznesowej niż kosztów działania. Wskaźnik C/I, to relacja kosztów działania banku z amortyzacją do wyniku na działalności bankowej skorygowanej o wynik na pozostałej działalności operacyjnej.

Doskonała rentowność kapitałów

Utrzymano także wysoki poziom rentowności kapitałów i aktywów. Wskaźnik ROE ukształtował się na poziomie 16,6 proc. Natomiast wskaźnik ROA wyniósł na koniec 3. kwartału 2012 r. 2,0 proc.

„W III kwartale 2012 roku koncentrowaliśmy się na rozwoju działalności biznesowej przy równoczesnym utrzymaniu priorytetów w zakresie efektywności działania i skutecznej kontroli kosztów. Wobec niższego tempa wzrostu takie podejście pozwala nam spokojnie myśleć o wynikach banku oraz dalszym wzroście skali naszego biznesu” – mówi Zbigniew Jagiełło, prezes zarządu PKO BP.

Grupa utrzymuje silną pozycję płynnościową i kapitałową, jest największą instytucją finansową w polskim sektorze bankowym. Suma bilansowa osiągnęła na koniec września 193 247,4 mln zł w efekcie wzrostu kredytów netto, finansowanego wzrostem depozytów klientów oraz emisjami papierów wartościowych. Skonsolidowany współczynnik wypłacalności wyniósł na koniec trzeciego kwartału 2012 r. 12,9 proc., a współczynnik Core Tier 1 - 11,9 proc.

PKO BP kontynuuje konserwatywną politykę w zakresie rozpoznania i wyceny ryzyka kredytowego. Po trzech kwartałach 2012 r. koszt ryzyka kształtuje się na stabilnym poziomie , a wskaźnik kredytów z rozpoznaną utratą wartości osiągnął 8,9 proc. w wyniku dalszego pogarszania się sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów gospodarczych.

Emisje obligacji i kredyty

Zgodnie ze strategią bank dywersyfikuje źródła finansowania poprzez emisję papierów dłużnych. W ostatnim czasie wyemitował obligacje podporządkowane na kwotę 1,6 mld zł, które za zgodą KNF zostały w październiku 2012 r. przeznaczone na podwyższenie funduszy uzupełniających. Jako pierwszy bank pochodzący z Polski, z sukcesem, wyemitował obligacje na rynek amerykański o wartości 1 mld dolarów, a w ramach programu EMTN, obligacje na kwotę 500 mln franków szwajcarskich oraz 50 mln euro. Wskaźnik kredytów do stabilnych źródeł finansowania wyniósł 88,2 proc., co oznacza poprawę o 1,1 pp. r/r. Bank ma bardzo bezpieczną i stabilną strukturę bilansu.

Po trzecim kwartale 2012 r. nastąpił wzrost portfela kredytowego o 4,0 mld zł, a depozytów klientów o 2,3 mld zł r/r. Pomimo obecnej sytuacji na rynku kredytów mieszkaniowych i silnej konkurencji PKO BP utrzymuje pozycję lidera na rynku sprzedaży kredytów hipotecznych. W ciągu ostatnich trzech miesięcy Bank ugruntował tę pozycje, zwiększając udział rynkowy w nowej sprzedaży kredytów mieszkaniowych do poziomu 25,2 proc.

W trzecim kwartale 2012 r. PKO BP Bankowy PTE zawarł transakcje przejęcia aktywów zarządzanych przez OFE Polsat. Transakcja stanowi element realizacji strategii „Lider” zakładającej uzyskanie wiodącej pozycji rynkowej przez spółki Grupy – podkreśla serwis prasowy PKO BP.