Zwyczajne walne zgromadzenie spółki odzieżowej LPP zdecydowało o wypłacie dywidendy w wysokości 140 mln zł z zysku wypracowanego w 2011 r., poinformowała spółka w komunikacie.

"Zwyczajne walne zgromadzenie LPP SA postanawia dokonać podziału zysku netto osiągniętego przez spółkę w roku obrotowym 2011 w wysokości 234 991 255, 33 zł i niepodzielonego zysku netto za rok 2010 w wysokości 8 015,04 zł w następujący sposób: przeznaczyć 140 000 326, 00 zł do podziału pomiędzy akcjonariuszy jako dywidendę; przeznaczyć 3 697 891, 80 zł na pokrycie straty z lat ubiegłych; wyłączyć kwotę 91 301 052, 57 zł od podziału pomiędzy akcjonariuszy i przenieść ją na kapitał zapasowy spółki" - wynika z uchwał walnego.

Dzień dywidendy został ustalony na 5 września, zaś termin wypłaty dywidendy na 25 września 2012 r. Kapitał spółki dzieli się na 1.779.664 akcje. LPP miało 268,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2011 roku wobec 137,41 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w 2011 roku spółka miała 234,99 mln zł zysku netto wobec 148,87 mln zł zysku rok wcześniej.