Rada Nadzorcza spółki odzieżowej LPP rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu przeznacznie 140,0 mln zł z zysku za lata 2010-2011 na dywidendę, podała spółka w komunikacie.

Ponadto 91,3 mln zł trafi na kapitał zapasowy, a 3,7 mln zł zostanie przeznaczone na pokrycie strat z lat ubiegłych.

"Rada Nadzorcza spółki zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podział zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2011 w wysokości 234 991 255, 33 zł i niepodzielonego zysku netto za rok 2010 w wysokości 8 015, 04 zł w następujący sposób: 1. przeznaczenie kwoty 140 000 326, 00 zł do podziału pomiędzy akcjonariuszy jako dywidendę, 2. przeznaczenie kwoty 3 697 891, 80 zł na pokrycie straty z lat ubiegłych, 3. wyłączenie kwoty 91 301 052, 57 zł od podziału pomiędzy akcjonariuszy i przeznaczenie na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w komunikacie.

Dzień dywidendy - 5 września

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała tym samy wniosek zarządu, aby zysk netto Spółki za rok 2011 w kwocie 234 991 255,33 zł przeznaczyć w wyżej wymieniony sposób, a także wniosek Zarządu o ustalenie dnia dywidendy na 5 września 2012 roku, podano także.

Spółka odzieżowa LPP miała 268,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2011 roku wobec 137,41 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 2492,51 mln zł wobec 2079,36 mln zł rok wcześniej.