NBP będzie nadal – oprócz operacji podstawowych – prowadził operacje zasilające sektor bankowy w płynność poprzez transakcje repo. Bank będzie też prowadził operacje zakupu skarbowych papierów wartościowych i dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa na rynku wtórnym - podał NBP.

Rada Polityki Pieniężnej na środowym posiedzeniu obniżyła wszystkie stopy procentowe o 0,50 punktów procentowych do poziomu: stopa referencyjna 0,50 proc. w skali rocznej; stopa lombardowa 1,00 proc. w skali rocznej; stopa depozytowa 0,00 proc. w skali rocznej; stopa redyskontowa weksli 0,55 proc. w skali rocznej; stopa dyskontowa weksli 0,60 proc. w skali rocznej. Uchwała RPP wchodzi w życie 9 kwietnia br.

W komunikacie po posiedzeniu RPP, Narodowy Banki Polski zaznaczył, że "NBP będzie nadal – oprócz operacji podstawowych – prowadził operacje zasilające sektor bankowy w płynność poprzez transakcje repo".

"Jednocześnie NBP będzie prowadził operacje zakupu skarbowych papierów wartościowych oraz dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa na rynku wtórnym w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku. Terminy oraz skala prowadzonych operacji będą uzależnione od warunków rynkowych. NBP będzie także oferował kredyt wekslowy przeznaczony na refinansowanie kredytów udzielanych przedsiębiorcom przez banki" - podano.

NBP będzie także oferował m.in. kredyt wekslowy przeznaczony na refinansowanie kredytów udzielanych przedsiębiorcom przez banki.

Bank podkreślił, że napływające informacje wskazują, że pandemia COVID-19 oraz wprowadzone działania zapobiegające jej dalszemu rozprzestrzenianiu przyczyniają się do pogłębiającego się szybko spadku aktywności w wielu gospodarkach oraz bardzo silnego pogorszenia nastrojów. Jednocześnie prognozy aktywności gospodarczej na świecie, w tym u głównych partnerów gospodarczych Polski, są znacząco rewidowane w dół.

"W celu ograniczenia negatywnych gospodarczych skutków pandemii, a także stworzenia warunków do szybkiego ożywienia aktywności po ustąpieniu obecnych zaburzeń, w wielu krajach podejmowane są zakrojone na szeroką skalę działania fiskalne stymulujące koniunkturę" - wskazał NBP. Dodał, że w Chinach pojawiają się pierwsze sygnały ożywienia aktywności gospodarczej po jej silnym spadku na początku roku.

NBP zauważył, że wiele banków centralnych silnie poluzowało warunki monetarne poprzez obniżenie stóp procentowych, zwiększenie płynności w sektorze bankowym oraz prowadzenie skupu aktywów.

"Aktualne prognozy sugerują, że po ustąpieniu obecnych zaburzeń nastąpi poprawa światowej koniunktury, co będzie wspierane przez podejmowane działania fiskalne oraz poluzowanie monetarne. Jednocześnie tempo i skala poprawy koniunktury będą zależały od wpływu zaburzeń na dochody i nastroje podmiotów gospodarczych w dłuższym okresie" - ocenił. Bank centralny dodał, że ze względu na pogorszenie globalnych perspektyw gospodarczych "utrzymuje się podwyższona awersja do ryzyka na rynkach finansowych, co znajduje odzwierciedlenie w zwiększonej zmienności cen wielu aktywów, a także zacieśnieniu warunków finansowania".

Wskazał także, że jednocześnie od początku roku wyraźnie obniżyły się ceny ropy naftowej na rynku światowym, czemu towarzyszył spadek cen części surowców żywnościowych.

Bank ocenił także, że w Polsce koniunktura w pierwszych miesiącach roku była "relatywnie dobra", jednak podejmowane działania mające na celu ograniczenie epidemii "przyczyniają się do spadku aktywności gospodarczej, którego skala w krótkim okresie może być bardzo istotna". Dodał, że towarzyszyć temu będzie "pogorszenie sytuacji na rynku pracy i spadek dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych".

Zaznaczył, że w dalszej perspektywie powinno jednak nastąpić stopniowe ożywienie aktywności gospodarczej, czemu będą sprzyjać wprowadzane w Polsce i wielu innych krajach pakiety stymulacyjne, a także "silne fundamenty makroekonomiczne polskiej gospodarki związane z niskim poziomem wewnętrznego i zewnętrznego zadłużenia oraz wysoką konkurencyjnością, a także dywersyfikacją geograficzną i sektorową polskiego eksportu".

"Oczekiwany spadek globalnej aktywności gospodarczej wraz z niższymi cenami surowców oraz osłabieniem krajowego popytu będą oddziaływały w kierunku istotnego obniżenia dynamiki cen. W efekcie, mimo poluzowania polityki pieniężnej NBP w ostatnim okresie, utrzymuje się ryzyko spadku inflacji poniżej celu inflacyjnego NBP w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej" - ocenił.

Zaznaczył, że biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o poluzowaniu warunków monetarnych i w tym celu RPP ponownie obniżyła stopy procentowe NBP.

"Podejmowane przez NBP działania mają na celu poluzowanie warunków finansowych w gospodarce i ograniczenie negatywnych konsekwencji gospodarczych pandemii, wspierając tym samym utrzymanie stabilności makroekonomicznej i finansowej. Będą one także sprzyjać ożywieniu krajowej aktywności gospodarczej po ustąpieniu obecnych zaburzeń. W efekcie, działania te ograniczą ryzyko obniżenia się inflacji poniżej celu inflacyjnego NBP w średnim okresie" - wskazał NBP.