Sektor firm pożyczkowych odprowadzał rocznie ok. 140 mln zł podatku CIT oraz ok. 20 mln zł tzw. podatku bankowego w latach 2016-2017, wynika z raportu "Polski rynek usług pożyczkowych", przygotowanego przez Centrum Myśli Strategicznych (CMS).

"W latach 2016-2017 sektor firm pożyczkowych odprowadzał rocznie ok. 140 mln zł podatku CIT (szacunek CMS, GUS). Obowiązek tzw. podatku bankowego obejmuje 5 podmiotów z sektora instytucji pożyczkowych: Provident Polska SA, Profi Credit Polska SA, Vivus Finance sp. z o.o., Aasa Polska SA, Everest Finanse SA. W 2017 roku odprowadzony podatek bankowy wyniósł ok. 20 mln zł. Największym płatnikiem podatku jest Provident Polska SA. Obciążenia z tego tytułu stanowiły w 2016 roku 11,4% zysku netto podmiotu" - czytamy w raporcie.

Powołując się na dane GUS, CMS przypomina, że do marca 2019 r. na polskim rynku działało 444 zarejestrowanych firm pożyczkowych. O wielkości sektora świadczą jego aktywa, które w roku 2017 szacowane były na 11,3 mld zł. Sektor powiązany jest m.in. z gospodarką poprzez m.in. tworzone miejsca pracy. Zatrudnienie w firmach sektora znalazło ok. 20 tys. osób.

Szacuje się, że w 2018 roku firmy pożyczkowe udzieliły 2,7 mln pożyczek o wartości 7,2 mld zł. Sektor instytucji pożyczkowych związany jest również z rynkiem finansowym. Łącznie, kredyty i pożyczki stanowią po kapitale własnym, drugie największe źródło finansowania instytucji pożyczkowych (32%), podano także w raporcie.

Według CMS, działalność instytucji pożyczkowych wpływa także na rynek kapitałowy, gdzie poprzez emisję obligacji pozyskują one finansowanie: zadłużenie firm pożyczkowych na koniec 2018 roku z tytułu publicznie wyemitowanych obligacji wyniosło około 380 mln zł.

"Tworząc raport, chcieliśmy pokazać, jak dynamicznie rozwija się sektor firm pożyczkowych w Polsce i jak duże znaczenie ma on dla funkcjonowania naszej gospodarki, finansów, ale też dla klientów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw, które korzystają z tego rodzaju usług. Dzięki wzrastającej dostępności, klienci mogą z powodzeniem realizować plany, zarówno konsumpcyjne, jak też inwestycyjne w celu realizacji planów rozwojowych" - skomentował prezes CMS Maciej Grabowski, cytowany w komunikacie.

Klienci firm pożyczkowych w przeważającej mierze są jednocześnie klientami banków. Według danych BIK, na koniec 2018 roku 76% klientów firm pożyczkowych obsługiwało jednocześnie zobowiązania z tytułu kredytów bankowych lub kredytów w SKOK-ach. Klientami firm pożyczkowych nie są zatem osoby wykluczone z rynku bankowego. Jednocześnie dane BIK wskazują, że w okresie 2016-2018 odsetek klientów wspólnych utrzymywał się na relatywnie stabilnym poziomie. Na koniec 2017 roku odsetek tzw. klientów wspólnych wyniósł 78,7%, natomiast na koniec 2016 roku 80,7%.

"Banki, jako podmioty funkcjonujące na rynku regulowanym, stawiać muszą wyższe wymagania, które nie zawsze mogą spełnić klienci sektora pożyczkowego. Analiza wykazała, że pomimo różnic w zakresie cech ilościowych i jakościowych pomiędzy obiema grupami klientów, odsetek tzw. klientów wspólnych jest wysoki i wynosi ok. 76%" - dodał Grabowski.

Według CMS, na rynku pożyczkowym w Polsce obserwowana jest stopniowa zmiana modelu biznesowego. O ile pod względem wartości udzielonych pożyczek dominuje nadal model obsługi domowej, jego znaczenie na przestrzeni 2017 roku widocznie spadło. Na koniec III kw. 2017 roku udział rynkowy firm opierających model biznesowy na obsłudze domowej wyniósł 41,8% i był niższy od udziału odnotowanego rok wcześniej o 7,3 pkt proc. Dynamiczny wzrost znaczenia na rynku odnotowały natomiast podmioty z segmentu online, których udział zwiększył się do poziomu 19,7%, tj. o 5,3 pkt proc. Łącznie szacuje się, że pożyczki udzielone w kanale internetowym stanowiły w 2017 roku 35,3% wartości pożyczek udzielonych przez firmy ogółem (dotyczy to zarówno podmiotów online, jak i firm pożyczkowych o mieszanym modelu biznesowym). Dla porównania w roku 2016 było to 31,7%.

Centrum Myśli Strategicznych jest fundacją z siedzibą w Sopocie. Aktywnie rozpoczęło działalność w 2016 roku. Od tego czasu jest m.in. współorganizatorem dorocznych Europejskich Kongresów Finansowych.