Zaległości polskich przedsiębiorstw wobec partnerów biznesowych czy banków wzrosły w I kw. tego roku do 30,41 mld zł - wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz Biura Informacji Kredytowej. Największe zaległości w płatnościach mają firmy handlowe.

Według BIG InfoMonitor liczba niesolidnych płatników wzrosła w pierwszych trzech miesiącach tego roku o ponad 19 tys. (6,5 proc.), do 314,65 tys. firm.

Wartość przeterminowanych zobowiązań kredytowych i pozakredytowych polskich przedsiębiorstw, widoczna w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor oraz w Biurze Informacji Kredytowej, wyniosła na koniec I kw. 2019 r. 30,41 mld zł. Oznacza to, że w ciągu trzech miesięcy 2019 roku zaległości wzrosły o 840 mln zł (2,8 proc.) - podkreśliło BIG.

Zestawienie bierze pod uwagę dłużników zgłoszonych do BIG InfoMonitor (firmę można wpisać po 30 dniach od terminu płatności przy zaległości na kwotę min. 500 zł) oraz firmowe kredyty z BIK, przeterminowane o 30 dni, przy niespłaconej kwocie wynoszącej co najmniej 500 zł. Wyliczając udział niesolidnych dłużników w danym sektorze BIG uwzględniło przedsiębiorstwa działające, zawieszone oraz zamknięte.

Według ekspertów Biura "rosnąca dynamika wzrostu liczby firm niepłacących w terminie sprawiła, że przez kwartał udział niesolidnych płatników w całej gospodarce zwiększył się z 6,1 do 6,3 proc. Rok wcześniej było ich 5,8 proc.". W okresie marzec 2019 – marzec 2018 łączna wartość zaległości wzrosła o 4,16 mld zł (16 proc.) - wyliczono.

"Dobra koniunktura potrafi zaskoczyć przedsiębiorców, którzy chcąc sprostać zwiększonemu popytowi na swoje produkty i usługi i wykorzystać okazje, podejmują się realizacji zamówień, nie zawsze mając adekwatne zaplecze wykonawcze" - powiedział PAP prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak. Według niego problemem jest także typowe dla okresów boomu gospodarczego, niedoszacowanie wpływu rosnących kosztów powodujące obniżenie się rentowności działalności. "A od tego blisko do kłopotów z płynnością finansową, której skutkiem są opóźnienia płatności na rzecz partnerów biznesowych i banków" - wskazał.

Za wzrostem zaległości w I kwartale w głównej mierze stoi handel, którego przeterminowane płatności przyrosły o prawie 0,52 mld zł (8 proc.), do 7 mld zł. Na kolejnych miejscach uplasował się przemysł (5,21 mld zł) oraz budownictwo (4,9 mld zł).

W największym stopniu, o ponad 10 proc. (94 tys. zł) wzrosły zaległości w dziale handel pojazdami i naprawa pojazdów, o ponad 8 proc. (ok. 161 tys. zł) wzrosła zaległość handlu detalicznego, a o ponad 7 proc. (ponad 261 tys. zł) handlu hurtowego. W handlu, w którym znacząco wzrosła kwota zaległości, sam odsetek firm z problemami zmienił się z 5,7 proc. do 5,8 proc. "Oznacza to, że w porównaniu z końcem 2018 r. mocno w górę poszły kwoty opóźnianych przez ten sektor zobowiązań" - oceniło BIG.

O ponad 0,15 mld zł zwiększyły się też zaległości budownictwa (3,2 proc.), a o ponad 0,12 mld zł transportu (blisko 8 proc.). Powyżej przeciętnej dla całej gospodarki, przybyło także przeterminowanych płatności w sektorach: edukacja (22 proc.), pozostała działalność usługowa (ponad 12 proc.) oraz informacja i komunikacja (blisko 9 proc.).

Na tym tle dobrze wypadł przemysł, w którym zaległości wzrosły o niecałe 0,1 mld zł (2 proc).

Według BIG największe prawdopodobieństwo zawarcia kontraktu z firmą, która nie zapłaci za odebrane usługi czy towar lub ratę kredytu istnieje w relacjach z firmą z sektora dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz rekultywacja. Ponad 9 proc. tego typu firm ma problemy z solidnością płatniczą - obliczyło Biuro. "Renomę psują tu przede wszystkim firmy zajmujące się rekultywacją i pozostałą działalnością usługową związaną z gospodarką odpadami, gdzie co siódma (ponad 14 proc.) nie reguluje zobowiązań na czas" - wskazano. Według ekspertów Biura ostrożność należy też zachować w kontaktach z przedsiębiorstwami zbierającymi, przetwarzającymi i unieszkodliwiającymi odpady oraz odzyskującymi surowce (ponad 11 proc. niesolidnych płatników).

Drugie miejsce na liście najbardziej ryzykownych sektorów zajmuje transport (udział nierzetelnych płatników wzrósł z 8,5 proc. w IV kw. zeszłego roku do 8,7 proc. w I kw. tego roku). Na trzecim jest górnictwo z niezmienionym odsetkiem niesolidnych płatników (8,5 proc.).

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor (BIG InfoMonitor) prowadzi Rejestr Dłużników BIG. Działając w oparciu o Ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm.