Bankowy Fundusz Gwarancyjny zawarł z Bankiem Millennium umowę dotacji i umowę gwarancji pokrycia strat 29 marca 2019 r.

Wsparcie zostało udzielone "w formie dotacji w kwocie 67 492 tys. zł na pokrycie różnicy między wartością bilansową przejmowanych praw majątkowych a wartością bilansową przejmowanych zobowiązań z tytułu środków gwarantowanych, gwarancji pokrycia strat wynikających z przejętych praw majątkowych, zakładającej udział Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w przychodach z praw majątkowych objętych gwarancją" - czytamy w komunikacie.

Reklama

W październiku 2018 r. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie zdecydowała o przejęciu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Piast przez Bank Millennium. W jej ocenie, przejęcie Kasy zapewni pełne bezpieczeństwo środków zgromadzonych w SKOK Piast.
Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) - jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii.