Odsetek zwolenników przyjęcia wspólnej waluty wśród przedstawicieli środowiska bankowego wynosi obecnie 51% i jest wyższy o 6 pkt proc. licząc rok do roku, podał Kantar TNS.Poparcie środowiska bankowego dla wprowadzenia euro wzrosło w porównaniu do 2016 roku o 13 pkt proc.

"Oceny dotyczące wpływu przyjęcia euro dla różnych interesariuszy są na podobnym poziomie w stosunku do ocen sprzed roku. Bilans potencjalnych korzyści i potencjalnych szkód wypada korzystnie dla banków oraz przedsiębiorstw działających w Polsce, natomiast negatywnie dla gospodarstw domowych" - czytamy w raporcie dot. wskaźnika Pengab, przygotowanym przez Kantar TNS na zlecenie Związku Banków Polskich (ZBP).

Największa grupa badanych uważa, że przystąpienie Polski do Unii Walutowej przyniosłoby korzyści dużym przedsiębiorstwom i korporacjom (61%, spadek o 4 pkt proc. w stosunku do ubiegłego roku), 39% badanych jest zdania, że przyjęcie euro byłoby korzystne dla działających w Polsce banków (bez zmian r/r). Podobnie liczna grupa respondentów (38%) dostrzega w przyjęciu euro korzyści dla sektora MŚP (bez zmian r/r), podano także.

"W ocenie korzyści i strat dla gospodarstw domowych 47% badanych uważa, że przyjęcie wspólnej waluty przyniesie konsumentom więcej szkód niż korzyści, a 26% badanych jest odmiennego zdania i ocenia, że przyjęcie euro przyniesie tej grupie więcej korzyści, niż szkód" - podsumowano.

Sondaż został przeprowadzony 2-17 lipca br. W badaniu wzięły udział 122 placówki bankowe, reprezentujące wszystkie typy banków krajowych.