Na listopadowym posiedzeniu RPP opcja stabilizacji stóp procentowych w nadchodzących kwartałach utrzymała większość - wynika z minutes. Zaznaczono, że obecny poziom stóp pozwala na realizację celu inflacyjnego, który ma charakter symetryczny.

"Dyskutując na temat polityki pieniężnej NBP, Rada uznała, że stopy procentowe powinny obecnie pozostać niezmienione. Rada oceniła, że – w świetle aktualnych informacji – w najbliższych latach inflacja będzie kształtowała się w pobliżu celu inflacyjnego" - napisano w dokumencie.

"W efekcie obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną" - dodano.

Większość Rady ocenia, że stabilne stopy procentowe umożliwiają realizację celu inflacyjnego i wspierają inwestycje.

Reklama

"Większość członków Rady wyraziła opinię, że biorąc pod uwagę aktualne informacje również w kolejnych kwartałach prawdopodobna jest stabilizacja stóp procentowych. Członkowie ci ocenili, że stabilizacja stóp umożliwia realizację celu inflacyjnego, który – jak podkreślano – ma symetryczny charakter" - napisano.

"Jednocześnie biorąc pod uwagę oczekiwane obniżenie tempa wzrostu PKB w kolejnych latach wskazywano, że stabilizacja stóp procentowych wspiera utrzymanie zrównoważonego wzrostu gospodarczego, w tym oczekiwane ożywienie inwestycji" - dodano.

Reklama

Zdaniem większości członków RPP, należy uwzględniać warunki monetarne w otoczeniu.

"Członkowie ci wskazywali ponadto, że za utrzymaniem obecnego poziomu stóp procentowych przemawia także konieczność uwzględnienia warunków monetarnych w najbliższym otoczeniu polskiej gospodarki, w tym perspektyw utrzymania ujemnego poziomu stóp procentowych w strefie euro w kolejnym roku" - dodano.

Część członków Rady wskazała, że konieczne może być wcześniejsze rozważenie podwyżki stóp procentowych.

"W opinii części członków Rady, jeśli napływające w kolejnych kwartałach dane i prognozy wskazywałyby na wyraźne nasilenie presji inflacyjnej, uzasadnione może być rozważenie podwyższenia stóp procentowych w kolejnych kwartałach" - napisano.

"Zdaniem tych członków Rady decyzje o poziomie stóp procentowych powinny uwzględniać w szczególności wpływ ujemnych realnych stóp procentowych na kształtowanie się akcji kredytowej, cen aktywów i oszczędności w polskiej gospodarce, a także na dynamikę jednostkowych kosztów zmiennych" - dodano.

W wyjątkowej sytuacji, pod uwagę może też zostać wzięta obniżka stóp procentowych.

"Pojawiła się opinia, że w razie istotnego osłabienia się wskaźników aktywności gospodarczej połączonego z wyraźnym pogorszeniem się nastrojów konsumentów i przedsiębiorstw w dłuższym okresie zasadne może być rozważenie obniżenia stóp procentowych" - napisano.

Część członków Rady już czeka na wyniki marcowej projekcji NBP.

"Część członków Rady podkreślała, że wobec niepewności co do uwarunkowań polityki pieniężnej w dłuższym horyzoncie istotną przesłanką dla oceny jej perspektyw będzie marcowa projekcja inflacji i PKB" - napisano.

W czasie dyskusji zaznaczono również, że szybszy niż w I połowie br. wzrost produkcji budowlano-montażowej wskazuje na prawdopodobne ożywienie inwestycji.