Przedstawiciele państw UE zatwierdzili w poniedziałek nowe regulacje dotyczące funduszy kapitału podwyższonego ryzyka (venture capital), które mają wspierać inwestycje w start-upy i innowacje.

Porozumienie w sprawie zmian w rozporządzeniu o europejskich funduszach venture capital (EuVECA) i funduszach na rzecz przedsiębiorczości społecznej (EuSEF) zostało wypracowane jeszcze w maju. To część z szerszych zmian mających służyć powstaniu unii rynków kapitałowych, dywersyfikacji pozyskiwania źródeł finansowania dla europejskiego biznesu oraz długoterminowych projektów.

"Cel jest taki, by przedsiębiorstwa nie opierały się wyłącznie na pożyczkach bankowych" - podkreślił cytowany w komunikacie Rady UE minister finansów sprawującej prezydencję Estonii Toomas Toniste. Zamiast udawać się do banków unijne firmy miałby sięgać po środki na rynkach kapitałowych.

UE jest daleko z tyłu za Stanami Zjednoczonymi w tym obszarze. Zgodnie z danymi Komisji Europejskiej, jeśli fundusze venture capital byłby w UE tak samo rozbudowane jak w USA, to w latach 2009-2014 mogłyby wnieść dodatkowe 90 mld euro na finansowanie unijnych firm.

"Należy otworzyć rynek dla kwalifikowalnych funduszy (...) w celu zwiększenia skali korzyści, zmniejszenia kosztów transakcji i kosztów operacyjnych, zwiększenia konkurencji oraz poszerzenia oferty dostępnej inwestorom" - czytamy w tekście rozporządzenia.

Nowelizacja przewiduje szersze otwarcie tych jednostek, by mogli nimi zarządzać menadżerowie również mniejszych funduszy. Przepisy umożliwiają korzystanie z nazw "EuVECA" i "EuSEF" zarządzającym przedsiębiorstwami zbiorowego inwestowania mającym odpowiednie zezwolenie. Chodzi też o to, by dzięki tym funduszom łatwiej było pozyskiwać kapitał różnego rodzaju firmom.

Rozporządzenie przewiduje rozszerzenie zakresu kwalifikowalnych przedsiębiorstw, w które można inwestować w ramach kwalifikowalnych funduszy venture capital, aby jeszcze bardziej zwiększyć dopływ kapitału. W grę wchodzą nienotowane na giełdzie firmy zatrudniające do 499 osób.

By przyciągnąć więcej kapitału do "przedsiębiorstw społecznych", zmieniono zakres kwalifikowanych firm, które mogą korzystać z funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej. Poszerzono też definicje pozytywnych skutków społecznych.

Fundusze, o których mowa mogą być narzędziem pomocy państwa w celu wspierania inwestycji kapitału podwyższonego ryzyka w małych i średnich przedsiębiorstwach, na przykład za pośrednictwem korzystniejszego traktowania inwestorów prywatnych niż publicznych, pod warunkiem że taka pomoc jest zgodna z unijnymi zasadami pomocy państwa.