Sytuacja sektora bankowego w I kw. 2017 r. pozostawała stabilna, lecz pomimo relatywnie zadowalającej sytuacji bieżącej KNF rekomenduje utrzymanie mocnej bazy kapitałowej, a w przypadku niektórych banków jej wzmocnienie. Zapewnienie odpowiedniego poziomu zyskowności pozostaje wyzwaniem dla części banków.

"Pomimo relatywnie zadowalającej sytuacji bieżącej rekomendowane jest utrzymanie mocnej bazy kapitałowej, a w przypadku niektórych banków jej dalsze wzmocnienie, co wynika z poziomu ryzyka już zakumulowanego w bilansach banków, jak też źródeł potencjalnego ryzyka znajdujących się w otoczeniu banków i polskiej gospodarki" - napisała KNF w "Raporcie o sytuacji banków w I kwartale 2017 r.".

"Ponadto, banki posiadające istotne ekspozycje na rynku walutowych kredytów dla gospodarstw domowych zabezpieczonych hipotecznie, muszą liczyć się z aktualizacją zaleceń w sprawie dodatkowego wymogu kapitałowego na pokrycie ryzyka związanego z portfelem tych kredytów" - dodała.

W I kwartale wynik netto sektora bankowego wyniósł 2.818 mln zł i był o 12 proc. niższy niż rok wcześniej, przy czym obniżenie wyników odnotowano w 217 podmiotach skupiających 56,8 proc. aktywów sektora. Jednocześnie 5 banków komercyjnych, 2 spółdzielcze oraz 10 oddziałów instytucji kredytowych wykazało stratę w łącznej wysokości 197 mln zł (ich udział w aktywach sektora wynosił 8,1 proc.).

KNF ocenia, że zapewnienie odpowiedniego poziomu zyskowności pozostaje wyzwaniem dla części banków.

"Obserwowany w ostatnich okresach spadek dochodów w niektórych obszarach, jak też wzrost obciążeń oraz wzrost wymagań regulacyjnych, stanowi istotne wyzwanie dla niektórych banków i wymaga podjęcia przez nie działań, które zapewnią im odpowiedni poziom zyskowności" - napisano w raporcie.

KNF podała, że niski poziom zyskowności niektórych banków jest też konsekwencją błędów popełnionych przez nie w ubiegłych latach.